കുടുംബവല്ലരി

കുടുംബവല്ലരി

History of Cherukara, Kottoor, Kaithavelil, Vettikkal and Kudunthanamkuzhy Families (Flip Book).

Preface

കുടുംബവല്ലരി: ചെറുകര കുടുംബത്തിന്റെയും അതിന്റെ ശാഖകളായ കോട്ടൂർ, കൈതവേലിൽ, വെട്ടിക്കൽ, കുടുന്തനാംകുഴി കുടുംബങ്ങളുടെയും ചരിത്രം. Explore Back

Edathiparambil Family History

Edathiparambil Family History

എടത്തിപറമ്പിൽ അത്താഴക്കാട്ട് (മാപ്പിളശേരിൽ) (Flip Book).

Preface

എടത്തിപറമ്പിൽ അത്താഴക്കാട്ട് (മാപ്പിളശേരിൽ) കുടുംബചരിത്രം. കായിപ്പുറത്ത്, ഉഴവൂർ ചെറുകര, പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കുടുംബങ്ങളുടെയും ചരിത്രം ഇതിൾ ഉൾക്കോള്ളുന്നു. Explore Back

Kannachanparambil Family History

Kannachanparambil Family History

കണ്ണച്ചാൻപറമ്പിൽ ഒരു പ്രണയഗാഥ (Flip Book).

Preface

കണ്ണച്ചാൻപറമ്പിൽ ഒരു പ്രണയഗാഥ. Kannachanparambil Family History Explore Back

Kunnacherry Family History

Kunnacherry Family History

കുന്നശ്ശേരി കുടുംബചിത്രം (Flip Book).

Preface

Kunnacherry Family History. കുന്നശ്ശേരി കുടുംബചിത്രം Explore Back

Kuplicatt Family Directory

Kuplicatt Family Directory

കൂപ്ലിക്കാട്ടു കുടുംബഡയറക്ടറി (Flip Book).

Preface

Kuplicatt Family Directory. കൂപ്ലിക്കാട്ടു കുടുംബഡയറക്ടറി Explore Back

Mazhuvancheril (Manjoor) Family History

Mazhuvancheril (Manjoor) Family History

മഞ്ഞൂർ മഴുവഞ്ചേരിൽ കുടുംബ ചരിത്രം (Flip Book).

Preface

മഴുവഞ്ചേരിൽ, ആക്കൽ, ആക്കമ്യാലിൽ, ഞാറവേലിൽ, ചിറയിൽ പുത്തൻപുരയിൽ, ചിറയിൽ മ്യാലിൽ, വലിയവീട്ടിൽ പറമ്പിൽ, പട്ടറുപറംബിൽ, പീഠത്തട്ടേൽ, പ്ലാമ്പറമ്പിൽ, ഉള്ളാട്ടുകര-മണലേൽ എന്നി കുടുംബങ്ങളുടെ ചരിത്രം. Explore Back

Moolakkatt Family History 1625-1989

Moolakkatt Family History 1625-1989

മൂലക്കാട്ട് കുടുംബ ചരിത്രം 1625- 1989 (First Edition) (Flip Book).

Preface

The history of Moolakkatt family from 1625- 1989 prepared and published by John Moolakktt. Explore Back

Moolakkatt Family History 1625-2013

Moolakkatt Family History 1625-2013

മൂലക്കാട്ട് കുടുംബ ചരിത്രം 1625- 2013 (Revised Second Edition) (Flip Book).

Preface

Revised second edition of Moolakkatt family history first prepared by John Moolakkatt in 1989 and revised in 2013 by Moolakkatt Kodumbayogam. Explore Back

Mulackal Family History

Mulackal Family History

മുളയ്ക്കൽ കുടുംബചരിത്രം (Flip Book).

Preface

മുളയ്ക്കൽ കുടുംബചരിത്രം. മുളയ്ക്കൽ കരവട്ട്, മുളയ്ക്കൽ താഴത്ത്, തുരുത്തിയിൽ, പടപ്പൻ മാക്കീൽ, മുകേപ്പള്ളിയിൽ, നീറ്റുകാട്ട്, ആനാലിപ്പാറയിൽ എന്നീ ശാഖകളുടെയും കുടുംബചരിത്രം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. Explore Back

Mulayanikunnel Family History

Mulayanikunnel Family History

മുളയാനിക്കുന്നേൽ കുടുംബചരിത്രം (Flip Book).

Preface

History of the Mulayanikunnel Family. Explore Back

Mutholath Family History in Malayalam

Mutholath Family History in Malayalam

മുത്തോലത്തു കുടുംബചരിത്രം (മലയാളം) (Flip Book).

Preface

History of Mutholath family in Malayalam prepared in 1911 by M.C. Chacko Mutholath Explore Back

Mutholath Family Directory in English

Mutholath Family Directory in English

English version of the history and family tree of Mutholath family. (Flip Book).

Preface

English version of the family history and family tree of Mutholath family prepared by M.C. Chacko and revised in English by Fr. Abraham Mutholath. Explore Back

The Knanayology Foundation (Knanaya Global Foundation NFP), a non-profit organization registered in IL, USA, hosts Knanayology and undertakes other projects on Knanaya Community .