പുനരൈക്യ ജ്വാല

പുനരൈക്യ ജ്വാല

An historical document on Knanaya Malankara Community.

Preface

A documentary on the Syro-Malabar Region of the Archdiocese of Kottayam as part of the centenary celebration of the reunion of Knanaya Jacobite to Catholic faith.

Explore

Knanaya Jacobite priests reunited with the Archeparchy of Kottayam

Knanaya Jacobite priests reunited with the Archeparchy of Kottayam

Slide show of Knanaya Jacobite priests reunited with the Knanaya Catholic Archdiocese of Kottayam.

Preface

ക്നാനായ മലങ്കര സമൂഹത്തിന്റെ പുനരൈക്യ ശതാബ്‌ദി വർഷത്തിൽ ക്നാനായ സമുദായത്തിലെ പുനരൈക്യപ്പെട്ട വൈദികരുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോട്ടയം അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ ഗീവർഗീസ് മാർ അപ്രേം പിതാവ് തയാറാക്കിയ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ അവതരണം.

Explore

An article published in Apna Des on reunion of Bro. Lukose Nedumchira by Koduvathara Thomaskutty on December 22, 2019.

Explore

A short history of the Knanaya Malankara Catholic Community prepared by the Knanaya Malankara Priests Committee as secondary text book for the faith formation of students.

Explore

Paper on the possibility of Sui Juris status for the Southist Community and its contribution to the Reunion Movement presented at the Centenary Symposium of the Archeparchy of Kottayam by Bishop Mar Sebastian Vaniyampurackal.

Explore

Paper presented at the Centenary Symposium of the Archeparchy of Kottayam on Knanaya Reunion and the introduction of the Antiochian liturgy in the Kerala Catholic Church with permission from Rome.

Explore

Paper presented on the past, present, and future of the Malankara Knanaya Catholics presented by Cyriac Thevarmannil in the Centenary Symposium of the Archeparchy of Kottayam.

Explore

പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനം

പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനം

Ecumenical (Reunion) Movement in the Kottayam Diocese

Preface

Article in Malayalam on the Reunion of Knanaya Jacobites to the Knanaya Catholic Diocese of Kottayam published in the Platinum Jubilee Souvenir of the Diocese of Kottayam.

Explore

പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനം

പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനം

Reunion history presented in the Episcopal Jubilee Souvenir of Mar Thomas Tharayil.

Preface

Reunion history of the Knanaya Jacobite to the Knanaya Catholic Diocese of Kottayam presented in the Episcopal Jubilee Souvenir of Mar Thomas Tharayil.

Explore

The Knanaya Global Foundation NFP, a non-profit organization registered in IL, USA that also undertakes many other projects on worldwide Knanaya Community hosts Knanayology.

Download Knanayology App

For exceptional reading experience in different devices, download the official Knanayology App