പുരാതനപ്പാട്ടുകൾ

(അവ കാണുവാൻ പാട്ടുകളുടെ പേരിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക)


1. പെൺ പാട്ടുകൾ (pdf)


2. ആൺ പാട്ടുകൾ (pdf)


3. പള്ളിപ്പാട്ടുകൾ (pdf)


4. വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ (pdf)


5. പാണൻ പാട്ട് (pdf)


6. നാടൻ (പരിചമുട്ടുകളി) പാട്ടുകൾ (pdf)


7. ബറുമറിയം (സുറിയാനിയിലും മലയാളത്തിലും) (pdf)


8. മാർഗംകളിപ്പാട്ടുകൾ (pdf)


9. പുത്തന്‍ പാന (പാന്ത്രണ്ട്, ഒന്ന്, രണ്ട്, പതിനൊന്ന് പാദങ്ങൾ)


AUDIOS


KNANAYA WEDDING SONGS

Knanaya Wedding Songs: Mailanchi-Chantham Charth


ക്നാനായ കല്യാണപാട്ടുകൾ in YouTube 12 parts


Knanaya Traditional Songs Collection By Wilson Piravom


നസ്രാണിപ്പാട്ടുകൾ by Alex Mapleton


Knanaya Traditional Wedding Songs (Vattakkali)


KNANAYA CHURCH SONGS


Knanaya Church Songs: Punnathara, Piravom, Uzhavoor, Chungam


Knanaya Songs – Church Songs


Kaduthuruthy Church Songs


KNANAYA TRADITIONAL SONGS


മാർഗ്ഗംകളി പാട്ടുകൾ by Rev. Dr. Jacob Vellian


Knanaya Songs. Nallorosalam


KNANAYA MIGRATION SONGS


Knanaya Migration Songs (six dance songs)


KNANAYA FOLK SONGS


26 Knanaya Folk Songs in YouTube with pictures and English description.


Knanaya Nadan Pattukal


OTHER AUDIOS


പുത്തൻ പാന by Wilson Audios


കടുത്തുരുത്തി വലിയപള്ളിയുടെ കരിങ്കൽ കുരിശിലെ പുറത്തു നമസ്കാരം.


Knanaya Modern Songs


Share This

The Knanayology Foundation (Knanaya Global Foundation NFP), a non-profit organization registered in IL, USA, hosts Knanayology and undertakes other projects on Knanaya Community .