വിവാഹപ്പന്തലിലെ ഗാനങ്ങൾ


AUDIOS (Please click the line for lyrics of Knanaya Related Audios, including Wedding Songs)


ഉള്ളടക്കം

  1. മാർത്തോമ്മാൻ
  2. വാഴൂപ്പാട്ട്
  3. വാഴു വട്ടക്കളി
  4. പൊന്നണിന്തീടും
  5. ഒത്തുതിരിച്ചവർ
  6. മുന്നം മലങ്കര
  7. ഇന്നു നീ ഞങ്ങളെ

1. മാർത്തോമ്മാൻ

മാർത്തോമ്മാൻ നന്മയാലൊന്നു തുടങ്ങുന്നു / നന്നായ് വരേണമേയിന്ന്
ഉത്തമനായ മിശിഹാ തിരുവുള്ളം / ഉണ്മൈയെഴുന്നൾക വേണം

കന്തീശാനായനെഴുന്നള്ളി വന്നിട്ട് / കർപ്പൂരപ്പന്തലകമേ
കൈകൂപ്പി നേർന്നു ഞാൻ പെറ്റുവളർത്തൊരു / കന്നിമകളെ ഞാൻ നിന്നെ

തോളും തുടയും മുഖവും മണിമാറും / യോഗത്താലെ പരിശുണ്ട്
എന്റെ മകളെ പരമേറ്റി വെച്ചാറെ / എന്മനസ്സോ തെളിയുന്നു

ചെമ്പകപ്പൂവിൻ നിറം ചൊല്ലാം പെണ്ണിന് / ചെമ്മേയരുൾപെറ്റ പെണ്ണ്
പെണ്ണിനെ കണ്ടവരെല്ലാരും ചൊല്ലുന്നു / ഉലകിലിവൾക്കൊത്തോരില്ല

നല്ലൊരുനേരം മണർക്കോലം പുക്കാറെ / നന്നായ്ക വേണമിതെന്ന്
കാരണമായവരെല്ലാരും കൂടീട്ട് / നന്മ വരുത്തിത്തരേണം

ആലാഹാനായനും അൻപൻ മിശിഹായും / കൂടെ തുണയ്ക്ക ഇവർക്ക്.

Maar-thommaan nanmayaal-onnu thudangunnu / Nannaay varename-yinnu
Uthamanaaya mishihaa thiruvullam / Unma-yezhunnalka venam

Kantheesaa-naayanezhunnalli vannittu / Karppoora-ppandalakame
Kaikooppi nernnu njaan pettu-valarthoru / Kanni-makale njaan ninne

Tholum thudayum mukhavum manimaarum / Yogathaale parishund
Ente makale parametti vechaare / En manaso theliyunnu

Chempakapoovin niram chollam penninu / Chemme-yarulpetta pennu
Pennine kandavarellaarum chollunnu / Ulakil-ivalkkotthorilla

Nalloru neram manarkkolam pukkaare / Nannaayka venamithennu
Kaarana-maayava-rellaarum koodittu / Nanma varutthi-tharenam

Aalaahaa-naayanum anpan mishihaayum / Koode thunaykka evarkku.

2. വാഴൂപ്പാട്ട്

വാഴ്‌വെന്ന വാഴു നിനക്കാകെ തന്നേൻ / നീയും നിൻ ഭർത്താവും മക്കളും കൂടെ
കാലം പെരുതായ് വാണിട്ടിരിക്കണം / വാഴ്‌വാന ഭൂമീം ഫലമാകെത്തന്നേൻ.
പങ്കിട്ടു നിൻ മക്കൾ കൊള്ളുകയെന്നേകി / വീഴാതെ ശെൽ‌വവും വിരിവുമതെല്ലാം
വിരിവാന വാഴ്‌വതെല്ലാം നിനക്ക് / വിത്താലിരട്ടിപ്പതെല്ലാം നിനക്ക്
അടിയാർക്കടിമ കൊടുപ്പതും താനേ / അരുളാൽ പെരുമ കൊടുപ്പതും താനേ
തിരുവുള്ളമാന വഴിയെ നടപ്പാൻ / മുടിചൂടുമാറു പെരുമ കൊടുത്ത്.
ധനപതിയെന്ന ശ്രീയെക്കൊടുത്ത് / താനൊരു നന്ദിയുണർച്ചയും വെച്ച്
കാരണോർ താൻ പെറ്റ വാഴുവതെല്ലാം / പെരിയോനരുളാലെ നിങ്ങൾക്കായെന്ന്
ശ്രീയേക നാഥനാം തമ്പുരാനെ / അനുഗ്രഹം നൽ‌കണമിവർക്കെന്നേയ്ക്കും.

Vaazhvenna vaazhu ninakkaake thannen / Neeyum nin bharthaavum makkalum koode
Kaalam peruthaay vaanittirikkanam / Vazhwaana bhumeem falamaakethannen.

Pankittu nin makkal kollukayenneki / Veezhaathe selewavum virivumathellam
Virivaana vaazhwathellam ninakku / Vvithaalirattippathellam ninakku.

Adiyaarkkadima koduppathum thaane / Arulaal peruma koduppathum thaane
Thiruvullamaana vazhiye nadappaan / Mudichoodumaaru peruma koduthu.

Dhanapathiyenna shreeyekkoduthu / Thaanoru nanniyunarchayum vechu
Kaaranor thaan petta vaazhuvathellam / Periyonarulaale ningalkkaayennu.

Shreeyeka naathanaam thampuraane / Anugraham nalkana-mivarkkenneykkum.

3. വാഴു വട്ടക്കളി

ആലാഹാനായൻ തുണയാലെ ചൊല്ലുന്നു / അൻപൊടു നല്ല വിശേഷങ്ങൾ ചൊല്ലുവാൻ
ആദരാൽ നാവിൽ വിളങ്ങിത്തെളിയണം / ആകെപ്പറവാൻ പണിയെന്നതാകിലൊ
വീഴ്ച പലതുണ്ടിതിനെന്നതാകിലും / വീഴ്ച പൊറുക്കണം കൂടിയ ലോകരും
കോമളമായൊരു പന്തലകം‌പുക്ക് / ഘോഷിച്ചു നല്ല മണർക്കോലം പൂക്കാറെ
ഓമനയുള്ള മകനേക്കണ്ടമ്മയും / ഉണ്മയിലൊന്നു കൊടുക്കണമെന്നോർത്ത്
പൊന്നും തളികയിൽ പാലും പഴവുമായ് / വെള്ളി വിളങ്ങുന്ന കിണ്ടിയിൽ വെള്ളവും
കൊണ്ടു ചെന്നങ്ങു കൊടുത്ത മധുരങ്ങൾ / ഇഛിച്ചു തന്ന മധുരങ്ങൾ ചൊല്ലുവാൻ
ഇഛയിലൊന്നും ശരിപറവാനില്ല / ഈശൊമിശിഹാ തുണയാകുന്നെപ്പോഴും.

Aalaahaa-naayan thunayaale chollunnu
Anpodu nalla visheshangal cholluvaan
Aadaraal naavil vilangi-ttheliyanam
Aakepparavaan paniyenna-thaakilo.

Veezcha palathundithinennathaakilum
Veezcha porukkanam koodiya lokarum
Komala-maayoru pandalakampukku
Ghoshichu nalla manarkkolam pukkaare.

Omanayulla makane-kkandammayum
Unmayi-lonnu kodukkana-mennorthu
Ponnum thaalikayil paalum pazhavumaay
Velli vilangunna kindiyil vellavum.

Kondu chennangu kodutha madurangal
Ichichu thanna madurangal cholluvaan
Ichayilonnum sari-paravaanilla
Eeshomishihaa thunayaakunne-ppozhum.

4. പൊന്നണിന്തീടും

പൊന്നണിന്തീടും തണ്ടുകരേറി / മംഗല്യവേല കാണ്മാൻ
വളർകൊടി മുമ്പിൽ മുത്തണിന്തോനെ / വാട്ടവും വീശി മെയ്യെ.
പിന്നണി മുന്നിലകമ്പടി നായൻ / നിൻ വിളയാട്ടവും പാട്ടും

(ലയം മാറ്റം)
മുത്തു ചിന്നത്തോടു ചിത്രം നിർത്തീതെ
മുന്ത്രിങ്ങാ മാണിക്യം പളുങ്ക് നിരത്തീതെ
പച്ച വൈഡൂര്യം പവിഴം നിരത്തീതെ.

(ലയം മാറ്റം)
സ്ലീവായിലെയിടയോൻ മണിയിടയോർ നിരത്തിതെ
ചിത്തിരിക്കാകളും പൊന്നും‌പൂവോ നിരത്തിതെ
കോവൽ പഴുക്കാനിറം ചൊല്ലുമിവൾ മേനി
വാ കണ്ടാൽ നല്ല തത്ത ചുണ്ടു നിറം തോന്നും.

നീറ്റിൽ കുളിച്ചെടുത്ത മുത്തിനൊളിവാലെ
നീലത്തടം കണ്ടവനെ എന്നെ മറന്തോനെ
ആലിൻ തളിരുപോലെ എന്നെ മറന്തോനെ
നാളേറെ ചെല്ലുന്തോറും നന്നായ് വരുന്തോനെ.

കൊഞ്ചൽകളി കന്നിമാർ കനകമണിമാർകളും
ഏറെ നല്ല പങ്കു തരാം പട്ടു തരാം വന്തിരി
കുങ്കുമത്തിൽ മണവാളൻ തൻ‌വരവും കാണ്മാൻ
ഏറിയൊരു മേനിമേൽ കേറിയോ നില്പവനെ.

കുങ്കുമത്തിൽ മണവാട്ടി തൻ വരവു കാണ്മാൻ
ഏറിയൊരു മേനിമേൽ കേറിയോ നില്പവളെ.

Ponnani-ntheedum thandukareri / Mangalya vela kaanmaan
Valarkodi munbil muthaninthone / Vaattavum veeshi meyye.

Pinnani munnila-kambadi naayan / Nin vilayaattavum paattum.

(Rhythm Change)
Muthu chinnathodu chithram nirtheethe
Munthringaa maanikyam palunku niratheethe
Pacha vaidooryam pavizham niratheethe.

(Rhythm Change)
Sleevaayile-yidayon mani-yidayor niratthithe
Chithirikkaakalum ponnum-poovo niratthithe
Koval pazhukka-niram chollumival meni
Vaa kandaal nalla thatha chundu niram thonnum.

Neettil kulichedutha muthinoli-vaale
Neelathadam kandavane enne maranthone
Aalin thaalirupole enne maranthone
Naalere chellunthorum nannaay varunthone.

Konjalkali kannimaar kanakamani-maarkalum
Ere nalla panku tharaam pattu tharaam vanthiri
Kunkumathil manavaalan thanevaravu kaanmaan
Eariyoru menimel keriyo nilpavane.

Kunkumathil manavaatti than varavu kaanmaan
Eariyoru menimel keriyo nilpavale.

(സൽക്കാരാവസത്തിൽ ആലപിക്കാവുന്ന ഗാനങ്ങൾ)

5. ഒത്തുതിരിച്ചവർ

ഒത്തു തിരിച്ചവർ കപ്പൽകേറി, മലനാടു നോക്കി പുറപ്പെട്ടാറെ
കൊടുങ്ങല്ലൂരങ്ങീതെ വന്നിറങ്ങി, കൊച്ചീലഴിമുഖം കണ്ടവാറെ.

ഈരെഴു നാലു വെടിയും വച്ചു, വെടിവച്ചു ഗോപുരം കേറുന്നപ്പോൾ
ശിപ്പായിമാരവർ വിളികൊള്ളുന്നു, സന്ധുക്കളൊക്കെ തളരുന്നയ്യോ.

പള്ളിത്തണ്ടിന്മേൽ കൊടിയും കുത്തി, തണ്ടിനുമീതെയരാജ വർമ്മൻ
ചെമ്പകശ്ശേരിയും കൂടെയുണ്ട്, വെട്ടത്തു മന്നനും കൂടെയുണ്ട്.

ഉറഹാ മാർ യൗസേപ്പെഴുന്നള്ളുന്നു, കത്തങ്ങൾ നാലരരികെയുണ്ട്
ശെമ്മാശന്മാരവർ പലരുമുണ്ട്, ശിപ്പായിമാരവർ അരികെയുണ്ട്.

തൊമ്മൻ കീനാനവൻ കൂടെയുണ്ട്, വന്നു കടിലാസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട്
കാലത്തു നിങ്ങളവിടെച്ചെന്ന്, കൈക്കു പിടിച്ചു കരയിറക്കി.

കനകം പൊതിഞ്ഞൊരു പള്ളിത്തണ്ട്, തണ്ടുകരേറിയിരുന്നുകൊണ്ട്
ഘോഷത്തോടെ ചെന്നു കോട്ടപുക്ക്, കോട്ടയിൽ മന്നൻ പെരുമാൾതാനും.

Othu Thirichavar Song (Transliteration)

Othu thirichavar kappalkeri, malanaadu nokki purappettaare
Kodungalloo-rangeethe vannirangi, kocheela-zhimukham kandavaare

Eerezhu naalu vediyum vachu, vedivachu gopuram kerunnappol
Shippaayi-maaravar vilikollunnu, sandhukkalokke thalarunnayyo.

Pallithandinmel kodiyum kuthi, thandinu-meetheyaraja varmman
Chempakasheriyum koodeyund, vettathu mannanum koodeyund

Urahaa maar youse-ppezhunnallunnu, katthangal naalararikeyundu
Shemmaasan-maaravar palarumundu, shippaayi-maaravar arikeyundu

Thomman keenaanavan koodeyundu, vannu kadilaas vaangikkondu
Kaalathu ningalavidechennu, kaikku pidichu karayirakki

Kanakam pothinjoru pallithandu, thandukareri-yirunnukondu
Ghoshathode chennu kottapukku, kottayil mannan perumaalthaanum.

6. മുന്നം മലങ്കര

മുന്നം മലങ്കര കുടിയേറും അതിനാലെ
തൊമ്മൻ കീനാനെന്ന ദേഹം മുതൃന്നവാറെ-മെയ്യെ
രാജമക്കളെണ്ണൊപതും കൂടി പുകിന്ത്

കുടിയാരുത്തമരാകുമിവർ നാലു നൂറും
കാസോലിക്കയരുളാലെ കപ്പൽ പുകിന്ത് – മെയ്യെ
വന്ന പരദേശി കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുകിന്ത്

പുകിന്താർ ചേരകോനെ കണ്ടു പരിശധികമായ്
പൊന്നും പവിഴം മുത്തും വച്ചു രാജ്യം കൊണ്ടാറെ
വന്നു പൊഴുതു തീർന്നു മുതൃന്നു കാര്യം കൊണ്ടാറെ – മെയ്യെ
ചൂലി പാരിൽ പെരുമകൾ തെളിഞ്ഞിരിപ്പാൻ.

കൊടുത്താർ പദവികൾ പഞ്ചമേളം പതിനെട്ടും
കൊമ്പും കൊഴലാലവട്ടം ശങ്കും വിധാനം-മെയ്യെ
പൊന്മുടിയും മറ്റും നല്ല ചമയമെല്ലാം.

കൊടുത്താർ പദവികൾ പാവാട പകൽ‌വിളക്കും
രാജവാദ്ദീയങ്ങളേഴും കുരവ മൂന്നും- മെയ്യെ
കൊട്ടും കുരവയും നല്ലലങ്കാരമെല്ലാം.

ഇഷ്ടത്തോടെ കൊടുത്തിട്ടങ്ങരചനും
എന്നിവയെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാൻ തൊമ്മൻ കീനാനും-മെയ്യെ
ചേർച്ചയാൽ കുറിച്ചെടുത്ത ചെപ്പേടും വാങ്ങി

അരചർക്കരചൻ കൊടുത്തൊരു പദവികൾ
ആദിത്യനും ചന്ദ്രനുമങ്ങുള്ള നാളൊക്കെ- മെയ്യെ
ആദിത്യനും ചന്ദ്രനുമങ്ങുള്ള നാളൊക്കെ.

Munnam Malankara Song (Transliteration)

Munnam malankara kudiyerum athinaale
Thomman keenaanenna deham muthrunnavaare-meyye
Raja-makkal-ennopathum koodi pukinth

Kudiyaa-ruthamaraakumivar naalu noorum
Kaasolikka-yarulaale kappal pukinthu – meyye
Vanna paradeshi Kodungalloor pukinth

Pukinthaar cherakone kandu parishadhikamaay
Ponnum pavizham muthum vachu rajyam kondaare
Vannu pozhuthu theernnu muthrunnu kaaryam kondaare – meyye
Chooli paaril perumakal theli-njirippaan.

Koduthaar padavikal panchamelam pathinettum
Kombum kozha-laalavattam shankum vidhaanam-meyye
Ponmudiyum mattum nalla chamaya-mellam.

Koduthaar padavikal paavaada pakal-vilakkum
Raja-vaadheeyangal-ezhum kurava moonnum-meyya
Kottum kuravayum nallalankaramellam.

Ishtathode koduthittanga-rachanum
Ennivayellam vaangikkondaan Thomman keenaanum-meyye
Cherchayaal kurichedutha cheppedum vaangi

Arachar-kkarachan koduthoru padavikal
Aadithyanum chandranu-mangulla naalokke-meyya
Aadithyanum chandranu-mangulla naalokke.

7. ഇന്നു നീ ഞങ്ങളെ

ഇന്നു നീ ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടോ മാറാനേ
ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു പിന്തുണയില്ലല്ലോ
പട്ടണമൊന്നില്ല ഭാഷകളൊന്നില്ല
ഭംഗികൾ ഞങ്ങടെ ഭൂഷണം കൊണ്ടിട്ട്

കല്പന ഞങ്ങളിരിപ്പിടത്താക്കണം
എന്നുള്ളപേക്ഷയെ കേട്ടൊരു മാറാനും
നന്ദികലർന്നുടയോനൊന്നങ്ങരുൾ ചെയ്തു.

കാലോചിതം‌പോലെ നല്ലയാബൂന്മാരെ
കാലമീരാറീന്നു മുമ്പേ ഞാനെത്തിപ്പേൻ
ഏഴില്ലമെഴുപത്തിരണ്ടു കുടിയാരും
ഒത്തൊരുമിച്ചങ്ങു പോകണം നിങ്ങളും

വെണ്മയിൽ പോയാലും മക്കളെ നിങ്ങള്
ചട്ടയും മുട്ടാക്കും കൊന്ത തലമുണ്ട്
ചങ്ങൾ കൈവള ചന്തമാം തലുവവും

ചന്തമായുള്ളൊരു കോപ്പുകൾ കൂട്ടീട്ട്
കൂട്ടം കുടപിടിച്ചൊട്ടേടം ചെന്നപ്പോൾ
കപ്പലെ കേറുവാൻ കടപ്പുറം പുക്കാറെ

ഉറ്റവരുടയവർ ബന്ധുക്കളെല്ലാരും
തങ്ങളിത്തങ്ങളിലമ്പോടെ തഴുകുന്നു.
മാർവ്വത്തു കണ്ണുനീർ മാർവ്വം നനയുന്നു.

തമ്പുരനല്ലാതെ ഇല്ലൊരു സാക്ഷിയും
മക്കളെ കാണുമോ ഹിന്ദുവിൽ പോയാലും
ബന്ധങ്ങൾ വേർവിടാതോർക്കണമെപ്പോഴും

പത്തുമൊരേഴുമങ്ങെപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിൻ
പാടുമറിയാതിരിക്കണം നിങ്ങളും
തമ്പുരാൻ തന്റെ മനോഗുണം കൊണ്ടിട്ട്
കപ്പലൊരുമൂന്നു മൊന്നായിട്ടോടുന്നു.

(ലയം മാറ്റം)
മണവറയിൽ മരുവീടും മങ്കതന്റെ കല്യാണം
കല്ല്യാണപന്തലിതു കാതലുള്ള പന്തലിത്.

Innu Nee Njangale Song (Transliteration)

Innu nee njangale kaivitto maaraane
Innu njangalkkoru pinthuna-yillallo
Pattana-monnilla bhashaka-lonnilla
Bhangikal njangade bhooshanam kondittu

Kalpana njanga-lirippidathaakkanam
Ennulla-pekshaye kettoru maaraanum
Nandi-kalarnnuda-nonnangarul cheythu.

Kaalochithamapole nallayaaboonmaare
Kaalameeraareennu munbe njanethippen
Ezhilla-mezhupathirandu kudiyaarum
Othorumichangu pokanam ningalum

Venmayil poyaalum makkale ningalu
Chattayum muttaakkum kontha thalamundu
Changal kaivala Chanthamaam thaluvavum

Chanthamaa-yulloru koppukal kootteettu
Koottam kudapidi-chottedam chennappol
Kappale keruvaan kadappuram pukkaare

Uttava-rudayavar bandhukka-lellaarum
Thangali-tthangali-lambode thazhukunnu.
Maarvathu kannuneer maarvam nanayunnu.

Thampuranallathe illoru saakshiyum
Makkale kaanumo hinduvil poyaalum
Bandhangal vervidaa-thorkkana-meppozhum

Patumo-rezhu-mangeppozhum chinthippin
Padu-mariyaathirikkanam ningalum
Thampuraan thante manogunam kondittu
Kappalo-rumoonnu monnaayittodunnu.

(Rhythm Change)
Manavarayil maruveedum mankathante kalyaanam
Kallyaana-panthaalithu kaathalulla panthaalithu.

Share This

The Knanayology Foundation (Knanaya Global Foundation NFP), a non-profit organization registered in IL, USA, hosts Knanayology and undertakes other projects on Knanaya Community .