Songs of Parichamuttukali

Songs of Parichamuttukali

അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷം പരിചമുട്ടുകളി എന്ന രംഗകലയെ ഹൃദയപൂർവം സ്നേഹിച്, അഭ്യസിച്ച , അഭ്യസിപ്പിച്ച വലിയൊരു കലാകാരനാണ്…

Anitquity and Identity of the Knanaya Community by Fr. James Thodathil

Anitquity and Identity of the Knanaya Community by Fr. James Thodathil

This book deals with the history, antiquity, traditions and its relevance in…

Kinai Thomma in the Panan Songs by Rev. Dr. Jacob Vellian

Kinai Thomma in the Panan Songs by Rev. Dr. Jacob Vellian

കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കുള്ള ക്നായി തോമ്മായുടെ കുടിയേറ്റം, ചേരമാൻ പെരുമാളുമായുള്ള സുദൃഢമായ സൗഹൃദബന്ധം നാലുകുടി പരിഷകളുടെ തിരിച്ചുവരവ്, വെന്തൻമുടി,…

Knanaya Vivahacharangal (Knanaya Wedding Customs Fifth Edition by the Archeparchy of Kottayam

Knanaya Vivahacharangal (Knanaya Wedding Customs Fifth Edition by the Archeparchy of Kottayam

തനിമയിൽ പുലരുന്ന ജനതയാണ് ക്നാനായ സമുദായം. സ്വന്തമായ പാരമ്പര്യങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങുളുമാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ തനതാത്മകതയുടെ ആധാര…

Knanaya Wedding Customs fourth edition  by the Archeparchy of Kottayam

Knanaya Wedding Customs fourth edition by the Archeparchy of Kottayam

തനിമയിൽ പുലരുന്ന ജനതയാണ് ക്നാനായ സമുദായം. സ്വന്തമായ പാരമ്പര്യങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങുളുമാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ തനതാത്മകതയുടെ ആധാര…

The Fullness of Jubilee - Traditional Songs by Msgr. Jacob Vellian

The Fullness of Jubilee – Traditional Songs by Msgr. Jacob Vellian

നമ്മുടെ പൗരാണികങ്ങളായ കാലസമ്പത്തുകളെ കണ്ടെത്തുവാനും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി 1985 ആഗസ്റ്റ് 12 നു ആരംഭിച്ചതാണ് ഹാദുസ.

Naadan Kalakalude Samudharakan : Book on Dr. Chummar Choondal by Rev. Dr. Jacob Vellian. (Partial)

Naadan Kalakalude Samudharakan : Book on Dr. Chummar Choondal by Rev. Dr. Jacob Vellian. (Partial)

നാട്യത്തെ പഞ്ചമവേദമായിട്ടാണ് ഭാരതീയർ കൊണ്ടാടുന്നത്.

Margamkali Attaprakaram (Study on Performing Art) by Dr. Jacob Vellian and Dr. Chummar Choondal, Fifth revised edition

Margamkali Attaprakaram (Study on Performing Art) by Dr. Jacob Vellian and Dr. Chummar Choondal, Fifth revised edition

മാർഗംകളിയുടെ ആട്ടപ്രകാരം, വന്ദനഗാനപാദം കൂടാതെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് പാദങ്ങൾവരെ സംഗീതവും നൃത്തവിന്യാസവും ശാസ്ത്രീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി…

Margamkali Attaprakaram (Study on Performing Art) by Dr. Jacob Vellian and Dr. Chummar Choondal 3rd revised edition

Margamkali Attaprakaram (Study on Performing Art) by Dr. Jacob Vellian and Dr. Chummar Choondal 3rd revised edition

മാർഗംകളിയുടെ ആട്ടപ്രകാരം, വന്ദനഗാനപാദം കൂടാതെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് പാദങ്ങൾവരെ സംഗീതവും നൃത്തവിന്യാസവും ശാസ്ത്രീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി…

Christian Traditional Arts of Kerala) by Rev. Dr. Jacob Vellian

Christian Traditional Arts of Kerala) by Rev. Dr. Jacob Vellian

കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യകലകളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചരിത്രപരമായി പോർട്ടുഗീസ് വരവിനു മുൻപും പിൻപും കണക്കാക്കി സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടേത്,…

Margamkali A Christian Folk dance of India by Msgr. Jacob Vellian

Margamkali A Christian Folk dance of India by Msgr. Jacob Vellian

Among the Christians of Kerala, India, there are three performing arts. Margamkali…

Presentation Style of Margamkali Songs

Presentation Style of Margamkali Songs

മാർഗംകളിപ്പാട്ടിന്റെ പ്രതിപാദ്യം ക്രിസ്തുശിഷ്യനായ മാർത്തോമ്മായുടെ ഭാരതപര്യടനവും സുവിശേഷപ്രഘോഷണവും രക്തസാക്ഷിത്വവുമാണ്.

Knanayology is hosted by the Knanaya Foundation, a non-profit organization registered in IL, USA that also undertakes many other project on worldwide Knanaya Community.

Download Knanayology App

For exceptional reading experience in different devices, download official Knanayology App