Charithram Vichithram

Charithram Vichithram

ചരിത്രം വിചിത്രം by Chacko K. Tharayil (Flip Book).

Preface

ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ സമുദായത്തെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും ചരിത്ര രചനകളിൽ തെറ്റായി അവതരിപ്പിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്‌ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ. Explore Back

Knanaya History, Catechism Grade 1

Knanaya History, Catechism Grade 1

Supplementary Catechism Text Book 1 (Flip Book).

Preface

Text book on the history of the Knanaya Community for use in the Religious Education classes along with faith formation. This is age appropriate presentation of Knanaya history and heritage for standard I. Explore Back

Knanaya History, Catechism Grade 2

Knanaya History, Catechism Grade 2

Supplementary Catechism Text Book 2 (Flip Book).

Preface

Text book on the history of the Knanaya Community for use in the Religious Education classes along with faith formation. This is age appropriate presentation of Knanaya history and heritage for standard 2. Explore Back

Knanaya History, Catechism Grade 3

Knanaya History, Catechism Grade 3

Supplementary Catechism Text Book 3 (Flip Book).

Preface

Text book on the history of the Knanaya Community for use in the Religious Education classes along with faith formation. This is age appropriate presentation of Knanaya history and heritage for standard 3. Explore Back

Knanaya History, Catechism Grade 4

Knanaya History, Catechism Grade 4

Supplementary Catechism Text Book 4 (Flip Book).

Preface

Text book on the history of the Knanaya Community for use in the Religious Education classes along with faith formation. This is age appropriate presentation of Knanaya history and heritage for standard 4. Explore Back

Knanaya History, Catechism Grade 5

Knanaya History, Catechism Grade 5

Supplementary Catechism Text Book 5 (Flip Book).

Preface

Text book on the history of the Knanaya Community for use in the Religious Education classes along with faith formation. This is age appropriate presentation of Knanaya history and heritage for standard 5. Explore Back

Knanaya History, Catechism Grade 6

Knanaya History, Catechism Grade 6

Supplementary Catechism Text Book 6 (Flip Book).

Preface

Text book on the history of the Knanaya Community for use in the Religious Education classes along with faith formation. This is age appropriate presentation of Knanaya history and heritage for standard 6. Explore Back

Knanaya History, Catechism Grade 7

Knanaya History, Catechism Grade 7

Supplementary Catechism Text Book 7 (Flip Book).

Preface

Text book on the history of the Knanaya Community for use in the Religious Education classes along with faith formation. This is age appropriate presentation of Knanaya history and heritage for standard 7. Explore Back

Knanaya History, Catechism Grade 8

Knanaya History, Catechism Grade 8

Supplementary Catechism Text Book 8 (Flip Book).

Preface

Text book on the history of the Knanaya Community for use in the Religious Education classes along with faith formation. This is age appropriate presentation of Knanaya history and heritage for standard 8. Explore Back

Knanaya History, Catechism Grade 9

Knanaya History, Catechism Grade 9

Supplementary Catechism Text Book 9 (Flip Book).

Preface

Text book on the history of the Knanaya Community for use in the Religious Education classes along with faith formation. This is age appropriate presentation of Knanaya history and heritage for standard 9. Explore Back

The Knanayology Foundation (Knanaya Global Foundation NFP), a non-profit organization registered in IL, USA, hosts Knanayology and undertakes other projects on Knanaya Community .