Relevance of Ethnicity

Relevance of Ethnicity

വംശീയതയുടെ പ്രസക്തി by Prof. Mathew Ulakanthara (PDF)

Preface

An article on the relevance of ethnicity and its preservation by the Knanaya Community written by Prof. Mathew Ulakanthara Explore Back

The Blood Weddings. The Knanaya Christians of Kerala

The Blood Weddings. The Knanaya Christians of Kerala

Book Review by: Cyril Veliath published in Asian Folklore Studies (PDF)

Preface

Book review by Cyril Veliath on "The Blood Weddings. The Knanaya Christians of Kerala" by Richard M. Swiderski Explore Back

Castes, Religions and Holiness in Kerala

Castes, Religions and Holiness in Kerala

Castes, religions et sacr au Kerala (Flip Book).

Preface

From Revue française de sociologie , Apr. - Jun., 1997, Vol. 38, No. 2 (Apr. - Jun., 1997), pp. 327-350. Published by: Sciences Po University Press on behalf of the Association Revue Française de Sociologie Explore Back

An article by Joseph Tharamangalam published in Source: Asian Journal of Social Science , 2004, Vol. 32, No. 2, SPECIAL FOCUS: Religion in the Local-Global Matrix (2004), pp. 232-246. Explore Back

Identity, Femininity and Marriage in Kerala

Identity, Femininity and Marriage in Kerala

Gendering Colour: Identity, Femininity and Marriage in Kerala (Flip Book).

Preface

An article by Amali Philips published by Canadian Anthropology Society in . Anthropologica , 2004, Vol. 46, No. 2 (2004), pp. 253-272. Explore Back

P.U. Lukas published the marriage customs in the book Traditional Songs (Purathana Pattukal) published in 1910. This is omitted in the later editions of the same book. This article will help to understand Knanaya wedding traditions better. Explore Back

Endogamous practice in the Eparchy of Kottayam

Endogamous practice in the Eparchy of Kottayam

Presentation by Mar Kuriakose Kunnacherry (Flip Book).

Preface

Justification of the practice of endogamous membership is the Knanaya Catholic parishes presented by Bishop of Kottayam Mar Kuriakose Kunnacherry in Rome on June 23, 1997. Explore Back

Socio-Religious Customs of the Knanites

Socio-Religious Customs of the Knanites

English article by Rev. Dr. Jacob Vellian (Flip Book).

Preface

Article on the Socio-religious customs of the Knanites including marriage customs by Rev. Dr. Jacob.Vellain. Explore Back

Knanaya Social Customs

Knanaya Social Customs

Symposium presentation by P.M. John Pullappally (Flip Book).

Preface

ക്നാനായക്കാരുടെ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങൾ: കോട്ടയം രൂപതയുടെ പ്ളാറ്റിനം ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് 1986 ആഗസ്റ്റ് 29ന്‌ കോട്ടയത്തു നടത്തിയ സിമ്പോസിയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിവാഹസംബന്ധവും വിവാഹേതരവുമായ ആചാരങ്ങൾ. Explore Back

Knanaya Traditions and Customs

Knanaya Traditions and Customs

by P.M. John Pullappally in the Platinum Jubilee Souvenir of the Eparchy of Kottayam (Flip Book).

Preface

ക്നാനായക്കാരുടെ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങൾ: കോട്ടയം രൂപതയുടെ പ്ളാറ്റിനം ജൂബിലിയ് സ്മരണികയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ലേഖനം. ഇതിൽ വിവാഹസംബന്ധവും വിവാഹേതരവുമായ ആചാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Explore Back

Knanaya Identity and Sacred Traditions

Knanaya Identity and Sacred Traditions

ക്നാനായക്കാരുടെ തനിമയും വിശുദ്ധ്മായ ആചാരങ്ങളും by P.M. John Pullappally (Flip Book).

Preface

An article on "Knanaya Identity and Sacred Traditions" in Malayalam by P.M. John Pullappally published in the Consecration Souvenir of Mar Mathew Moolakkatt. Explore Back

Article in English on the Knanaya Marriage customs by Sr. Meera SVM published in the Souvenir of St. Pius X Knanaya Catholic Parish, Los Angeles. Explore Back

The Knanayology Foundation (Knanaya Global Foundation NFP), a non-profit organization registered in IL, USA, hosts Knanayology and undertakes other projects on Knanaya Community .