21 നസ്രാണിപ്പാട്ടുകൾ by Mapleton Music


ക്രിസ്തീയ വിവാഹഗാനങ്ങൾ


Click here to view the booklet

01-മാർ തൊമ്മാൻ (a)

02-മാറാനരുൾ

03-ആലം ചമഞ്ഞതിൽ

04-അന്നന്നു കന്നിമാർ

05-പിഴവഴിക്ക്

06-മാർ തൊമ്മാൻ (b)

07-മാറാനീശോ

08-അക്കാലം ബാവാ

09-താമര ഭംഗി

10-അലാഹാനായനും

11-നല്ലോരോറശലം

12-ഒത്തു തിരിച്ചവർ

13-മുന്നം മലങ്കര

14-ഇന്നു നീ ഞങ്ങളെ

15-അൻപിനോടെ ബാവാ

16-ബറു മറിയം

17-മാർ തോമ്മാൻ (c)

18-വാഴ്വെന്ന വാഴൂ

19-അലാഹാനായനും

20-പൊന്നണിന്തീടും

21-മങ്കതങ്കം

The Knanaya Global Foundation NFP, a non-profit organization registered in IL, USA that also undertakes many other projects on worldwide Knanaya Community hosts Knanayology.