മരണാസന്നരാകുമ്പോൾ കാരണവന്മാർ നല്കുന്ന വാഴ്വ്

(സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശിരസ്സിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട്)

ദൈവം അബ്രഹാമിന് നൽകിയ വാഴ്വ്.
അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനു നൽകിയ വാഴ്വ്.
ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനു നൽകിയ വാഴ്വ്.
യാക്കോബ് എന്റെ പൂർവ്വികർക്ക് നൽകിയ വാഴ്വ്.
എന്റെ പൂർവികർ എന്റെ പിതാവിന് നൽകിയ വാഴ്വ്.
എന്റെ പിതാവ് എനിക്കു തന്ന വാഴ്വ്.
അതേ വാഴ്വ്, പ്രിയ മകനേ/മകളേ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും നൽകുന്നു.

Share This

The Knanayology Foundation (Knanaya Global Foundation NFP), a non-profit organization registered in IL, USA, hosts Knanayology and undertakes other projects on Knanaya Community .