HOLY MATRIMONY

(SETUP: Thali, Manthrakodi, Rings, Rosary, Light & Lighter, Bible, and Witnesses).

പ്രാരംഭ ഗീതം (Opening Song)

മാലാഖമാർ പാടുന്ന സമയം
സ്വർഗം തുറക്കുന്ന സമയം
ഏദേൻ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവാം ദൈവം
അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന സമയം.

ഇസ്രായേലെൻ പ്രിയജനമായി
ആദിയിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഞാൻ
ജീവിതകാലം കൃപയോടെ വാഴാൻ
വിശ്വസ്തമാം ബലിയാകാം.
മാലാഖമാർ ….

തിരുസഭയിൽ നവഗേഹമായി
ക്രിസ്തുവിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തിടുവാൻ
ദാമ്പത്യവല്ലരി പൂവണിയാൻ
സ്നേഹത്തിൻ കൂദാശയാകാം.
മാലാഖമാർ ….

(OR)

ആദിയിലഖിലേശൻ, നരനേ സൃഷ്ടിച്ചു;
അവനൊരു സഖിയുണ്ടായ്; അവനൊരു തുണയുണ്ടായ്.
ആദിയിലഖിലേശൻ …

വാനവർ സാക്ഷികളാം, പാവന മംഗല്യം
ആദേൻ വനികയിലേ, ആദിമ ദമ്പതിമാർ
ആദിയിലഖിലേശൻ …

ഇരുമെയ്യല്ലവരീ, ധരമേലൊരുനാളും
ഏകശരീരം പോൽ, വാഴണെമന്നാളും.
ആദിയിലഖിലേശൻ …

(Song)

CEL: As our Lord commanded
On the feast of Passover
Let us gather in His holy name
In unity, let us offer this sacrifice.

ALL: Let us be reconciled
And prepare a new altar
With the love of the Lord Jesus
Let us offer this Qurbana.

(Or Malayalam Song)

കാര്‍മ്മി: അന്നാപെസഹാത്തിരുനാളില്‍
കര്‍ത്താവരുളിയ കല്പനപോല്‍
തിരുനാമത്തില്‍ ച്ചേര്‍ന്നീടാം
ഒരുമയോടി ബലിയര്‍പ്പിക്കാം.

സമുഹം: അനുരഞ്ജിതരായ് തീര്‍ന്നീടാം
നവമൊരു പീഠമൊരുക്കീടാം
ഗുരുവിന്‍ സ്നേഹമൊടീയാഗം
തിരുമുമ്പാകെയണച്ചീടാം.

(Sing / Recite)

CEL: Glory to God in the highest.

ALL: Amen.

CEL: Peace and hope to people on earth, always and forever.

ALL: Amen.

CEL: Our Father in heaven

ALL: Holy be Your name, Your kingdom come, Your will be done on earth / as it is in heaven. Give us this day the bread we need / and forgive us our debts and sins / as we have forgiven those who offended us. Do not let us fall into temptation / but deliver us from evil. For Yours is the kingdom / the power and the glory / forever and ever. Amen.

Our Father in heaven / heaven and earth are full of Your glory. Angels and people sing out Your glory / Holy, holy, holy are you.

SER: Let us pray. Peace be with us.

CEL: Lord God, You have called these servants to be united in matrimony and to live in union of hearts. Graciously enrich this bride and the groom with Your heavenly gifts, and help them form an ideal family that observes Your commandments. Enable us, O Lord, to administer this sacrament worthily for Your glory and for the good of the human race. The Father, the Son and the Holy Spirit, Lord of all, forever.

CON: Amen

Psalm 45, 128

CEL: Hear, O daughter, consider, and incline your ear;
Forget your people and your father’s house.

(Canon) Rejoice, O Church, the spouse of our Savior,
God the Eternal has chosen you as His spouse by love.

CON: The princess is decked in her chamber
With God-woven robes;

CEL: In many-colored robes she is led to the king,
Behind her the virgins, her companions, follow.

CON: With joy and gladness they are led along
As they enter the palace of the king.
I will cause your name to be celebrated in all generations.

CEL: Your wife will be like a fruitful vine within your house;
Your children will be like olive shoots around your table.

CON: Thus shall the man be blessed who fears the Lord
The Lord bless you from Zion.
All the days of your life.

CEL: Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit.

CON: From eternity and forever, Amen.

CEL: (Canon) Rejoice, O Church, the spouse of our Savior,
God the Eternal has chosen you as His spouse by love.

SER: Let us pray. Peace be with us.

CEL: Lord God, when the sweet fragrance of Your love wafts over us and when our souls are enlightened with the knowledge of Your truth, may we be found worthy to receive Your beloved son as He appears from the heaven. May we also glorify You and praise You unceasingly in Your Church, crowned like a spouse with every goodness and grace. For You are the Lord and creator of all forever and ever.

CON: Amen.

CEL: (lights the candle ) May the Savor who said, “I am the light of the world; He who follows me will not walk in darkness,” be our beacon all the way.

CON: Amen.

(If there is a unity candle, that is discouraged, mothers of the bride and groom light the taper candles)

(Opening of the Sanctuary veil. All bow towards the altar)

(Song)

ALL: Lord of all we bow and praise you.
Jesus Christ, we glorify You
For You give man glorious resurrection
And You are the one who saves his soul.

Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit From eternity and forever Amen.

Lord of all we bow …

SER: Let us pray. Peace be with us.

(Or Malayalam Song)

സർവ്വാധിപനാം കർത്താവേ
നിൻ സ്തുതി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു
ഈശോനാഥാ വിനയമൊടെ
നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു.

മർത്ത്യനു നിത്യ മഹോന്നതമാം
ഉത്ഥാനം നീയരുളുന്നു.
അക്ഷയമവനുടെയാത്മാവി-
ന്നുത്തമരക്ഷയുമേകുന്നു.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ.

CEL: My Lord, You are truly the one who raises our bodies. You are the savior of our souls / and the preserver of our lives. We are bound always to thank, adore, and glorify You, / the Lord of all, forever.

ALL: Amen.

SER: Brothers and sisters, raise your voices and glorify the living God.

ALL: Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Holy God …

From eternity and forever Amen.
Holy God …

SER: Let us pray. Peace be with us.

(Or Malayalam Song)

ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ
സർവ്വരുമൊന്നായി പാടിടുവിൻ
എന്നെന്നും ജീവിക്കും
സർവ്വേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ

സമൂഹം: പരിപാവനനാം സർവ്വേശാ
പരിപാവനനാം ബലവാനേ
പരിപാവനനാം അമർത്യനേ
കാരുണ്യം നീ ചൊരിയണമേ

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം, സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ.

CEL: Glorious, Mighty, Immortal, and Holy God! You who are pleased to dwell in the holy ones! We beseech You! Look upon us, pardon us, / and show us compassion according to Your nature. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord of all, forever.

ALL: Amen.

READING FROM THE OLD TESTAMENT
(Lector stands at the reading stand at the left side of the celebrant)

SER: Brothers and sisters, please be seated and listen attentively.

Lector: A reading from the book of ….

(Bows to the celebrant for blessing)

Lector: Bless me, my Lord.

CEL: May God + bless you.

(The reader reads facing the congregation).
(Options are Genesis 1:26-28 / 2:18-24 / Isaiah 61:10-11 / Proverbs 31:10-31 / Sirach 26:1-4,13-17)

(At the end of the reading).
ALL: Praise be to the Lord, our God.

(Song)

CEL: “The heavens proclaim the glory of God”.

ALL: With the hymns of Holy Spirit
And the hymns of Alleluia
Let us commemorate the name of Lord
Let us now celebrate in this altar.

CEL: “The firmament declares the work of His hands”.
ALL: With the hymns of Holy Spirit …

CEL: “The days speaks incessantly to the days”.
ALL: With the hymns of Holy Spirit …

CEL: “Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit”.
ALL: With the hymns of Holy Spirit …

CEL: “From the eternity and forever”
ALL: With the hymns of Holy Spirit …

SER: Alleluia, Alleluia, Alleluia, Let us pray, peace be with us.

(Or Malayalam Song)

ശുശ്രൂഷി: പ്രകീര്‍ത്തനം ആലപിക്കുവാനായി നിങ്ങള്‍ എഴുന്നേല്ക്കുവിന്‍.

കാര്‍മ്മി: അംബരമനവരതം, ദൈവ മഹത്വത്തെ,
വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു.

ദിവ്യാത്മാവിന്‍ ഗീതികളാല്‍,
ഹല്ലേലുയ്യാ ഗീതികളാല്‍
കര്‍ത്താവിന്‍ തിരുനാമത്തിന്‍
നിര്‍മ്മലമാകുമനുസ്മരണം,
കൊണ്ടാടാം, ഇന്നീ വേദികയില്‍.

ശുശ്രൂ: തൻ മഹിമാവല്ലോ,
വാനവിതാനങ്ങൾ,
ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു.

സമൂഹം: ദിവ്യാത്മാവിന്‍ ഗീതികളാല്‍ …

കാര്‍മ്മി: നിത്യപിതാവിനും, സുതനും റൂഹായ്ക്കും,
സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ.

സമൂഹം: ദിവ്യാത്മാവിന്‍ ഗീതികളാല്‍ …

ശുശ്രൂ: ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പൊഴുമെപ്പോഴും
എന്നേക്കും ആമ്മേന്‍.

സമൂഹം: ദിവ്യാത്മാവിന്‍ ഗീതികളാല്‍ …

CEL: Lord our God, illumine our hearts and minds to hear and understand the sweet voice of Your life-giving and divine commandments. In Your mercy and grace grant that they bear in us the fruits of love, hope, and salvation beneficial to our body and soul and that we may constantly praise You. The Father, the Son, and the Holy Spirit, the Lord of all, forever.

CON: Amen.

(Reading from the Epistle)

Lector: Brothers and sisters, a reading from the first letter of …..
(Bowing to the celebrant) Bless me, my Lord.

CEL: May Christ + bless you.

(All sit. A server stands near the reader with a lit candle).
Ephesus 5:20-33 / 1 Peter 3:1-7

(At the end of the reading)

ALL: Praise be to Christ, our Lord.

(SONG)

Alleluia, sing Alleluia, Alleluia Alleluia
My heart is stirred by a noble theme

As I sing my ode to the king
My tongue is the pen of a nimble scribe.

Glory be to the Father, the Son and the Holy Spirit.
As it was in the beginning / Let it be forever, Amen.

Alleluia, sing Alleluia, Alleluia, Alleluia.

(Or Malayalam Song)

ഹല്ലേലൂയ്യാ ഗീതം
ഹല്ലേലൂയ്യ പാടീടുന്നേൻ
ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ

നല്ലൊരാശയമെൻ മനതാരിൽ
വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പീടുന്നു.

രാജാവിൻ തിരുമുൻപിൽ കീർത്തന
മധുവായി ഞാനതൊഴുക്കീടട്ടെ

ഏറ്റമനുഗ്രഹ പൂരിതനാം കവി
തൻ തൂലികപോലെൻ നാവിപ്പോൾ.

താതനുമതുപോൽ സുതനും
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്നും സ്തുതിയുയരട്ടെ.

ആദി മുതൽക്കേയിന്നും നിത്യവു-
മായി ഭവിച്ചീടട്ടെ, ആമ്മേൻ.

ഹല്ലേലൂയ്യ പാടീടുന്നേൻ
ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ.

(The celebrant takes the Gospel and goes to the Bema in procession, accompanied by two bearers of candles and incense).

SER: (At the end of the pre-gospel hymn) Let us stand and listen attentively to the Holy Gospel.

Two servers hold lit candles on both sides.

CEL: Peace (+) be with you. (+ Blesses using the Bible).

ALL: With you and with your spirit.

CEL: The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, proclaimed by St. ….

ALL: Glory to You Christ, Our Lord.
John 2:1-11 / Mark 10:2-9

(At the end of the reading)
ALL: Glory to You Christ, our Lord.

Please be seated

Homily

KAROZUTHA

(Bread and wine may be prepared at this time).

SER: Let us all stand in reverence and exultation, to pray for … and …, to be united in holy matrimony, by saying: “Lord, have mercy on them.”

ALL: Lord, have mercy on them.

SER: O heavenly Bridegroom, who offered His life for His bride, the Church, bless … and …, to live a life of sacrifices in mutual love and unity, we pray.

ALL: Lord, have mercy on them.

SER: O Christ, who invites all to the spiritual banquet of the word of God, bless … and …, to be partakers of the heavenly Banquet, having lived an exemplary family life according to Your precepts, we pray.

ALL: Lord, have mercy on them.

SER: O Christ, giver and preserver of life, we remember all those who have gone before us in this life: our deceased grandparents, relatives, and friends. We pray for their intercession and the grace for this couple to live a joy-filled life.

ALL: Lord, have mercy on them.

SER: O Christ, who taught the indissolubility of marriage, bless … and …, to live a happy married life of chastity and fidelity, we pray.

ALL: Lord, have mercy on them.

SER: O Christ, who favored the bride and the groom in the marriage feast at Cana with Your presence, bless … and …, to live a life of prayer, trusting in Your help and relishing Your graceful presence, we pray.

ALL: Lord, have mercy on them.

SER: For the unity of love, which is the bond of perfection, obtained through the fullness of the Holy Spirit, we beseech you.

ALL: Lord, have mercy on them.

SER: Let us commend one another and ourselves to the Father, the Son, and the Holy Spirit.

ALL: Lord, Our God, we commend ourselves to You.

CEL: Lord God, bless … and … to lead with success the married life they begin in joy and hope. Fill them with Your peace and make them worthy to obtain the everlasting crown You have promised your servants. Be gracious to the parents and the dear ones who raised this couple in Your love, and bless all who participate in this sacred ceremony. Father, Son and Holy Spirit, Lord of all, forever.

ALL: Amen.

SER: Dear brothers and sisters, … and … are going to be united in the sacrament of holy matrimony. The celebrant prays for himself that he may administer this sacrament worthily. In reverence and attentiveness, let us now pray in silence.

CEL: O God, who, in the beginning, blessed man with a life partner, we praise Your eternal providence. Strengthen me, Your servant, to administer worthily this sacrament that binds this bride and groom in love. Shower upon me Your abundant graces. Father, Son and Holy Spirit, Lord of all, forever.

ALL: Amen.

(താഴെവരുന്ന ഗീതം ആലപിക്കാം)

ആഹ്ലാദാരവത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ
ആനന്ദിക്കുക പ്രിയപുത്രീ
ആത്മവിഭൂഷിത മണവാട്ടീ
നിന്നെയിതാ തിരുമണവാളൻ
മണവറയിങ്കൽ നയിച്ചല്ലോ.

തൻ‌തിരുരക്തശരീരങ്ങൾ
സ്ത്രീധനമായി നിനക്കേകി
നിന്നെ ലഭിക്കാൻ സ്വയമേവം
കുരിശിൽ പാവന ബലിയായി.

ആത്മവിശുദ്ധി പകർന്നീടാൻ
നിന്നിൽ തൻകൃപ വർഷിക്കും
നിൻ പ്രിയസുതരെ വളർത്താനായ്
ഹൃദയാനന്ദം നല്കുമവൻ.

ആഹ്ലാദിക്കാം സോദരരേ
നവനമ്പതിമാരൊപ്പം നാം
ഉച്ചസ്വരത്തിൽ വാഴ്ത്തീടാം
മിശിഹാനാഥനു സ്തുതിഗീതം.

അവൻ നിന്റെ നാഥനാണ് അവനെ വണങ്ങുക.
ആനന്ദിക്കുക പ്രിയ പുത്രീ …

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി
ആദിമുതൽ എന്നേക്കും ആമ്മേൻ.
ആനന്ദിക്കുക പ്രിയ പുത്രീ …

(Congregation please be seated)

The Nuptial Covenant
[Witnesses please come forward ]

CEL: … (Groom), in compliance with the Law of Christ and in accord with the teachings of the Church, with free will and full consent, do you take …, as your wife?

Groom: Yes, I do.

CEL: … (Bride), in compliance with the Law of Christ / and in accord with the teachings of the Church, / with free will and full consent, do you take …, as your husband?

Bride: Yes, I do.

CEL: (To the witnesses) Are you witnesses to this?

Witnesses: Yes, we are.

CEL: (To the couple) As a symbol of this nuptial covenant, you may now join your right hands.

CEL: May the God of Abraham, Isaac and Jacob be with you. May our Lord, Jesus Christ, bind you in holy matrimony to a family life of love and oneness of minds. In the name of the Father, and of the Son (+) (blesses the couple and sprinkles holy water on the hands joined) and of the Holy Spirit, forever.

ALL: Amen.
Blessing the Thali
CEL: O Lord, You, by Your death on the cross, have earned the Church as Your bride, bless + this thali that unites the bride and the groom in mutual trust and love. May this thali, the very symbol of unity. bind them to indivisible love and fullness of fidelity. May the cross, embossed on it, give them strength to bear cheerfully the sorrows of life, and to lead a life pleasing to You. May this also be a symbol of their fidelity (sprinkles holy water upon the thali).

ALL: Amen.
Blessing the Rings
CEL: O Lord God, bless these rings the bride and the groom exchange as symbol of their mutual love and fidelity. In the name of the Father and of the Son+ and of the Holy Spirit (sprinkles holy water upon the rings).

ALL: Amen.

Blessing the Manthrakodi
CEL: O, merciful Lord, who adorns the human soul with the enduring mantle of grace, bless + this manthrakodi. Help this bride and groom put You on through their mutual love and self-giving. O Lord, who clothed the holy Church, Your bride, in the mantle of glory, make this couple worthy to put on the robe of glory in heaven after a life of sanctity on earth (sprinkles holy water on the Manthrakodi).

ALL: Amen.

(The celebrant hands in the thali to the groom who ties it around the bride’s neck. The bride and groom exchange rings on each other’s fingers. The celebrant gives the manthrakodi to the groom who spreads it on the bride’s head. The celebrant gives rosaries to the bride and the groom. During this time, the choir sings the following hymn).

ഗാനം
പുതിയ കുടുംബത്തിൻ, കതിരുകളുയരുന്നു.
തിരുസഭ വിജയത്തിൽ, തൊടുകുറിയണിയുന്നു.
പുതിയ കുടുംബ …

അവനിയിലുന്നതമാം, അംബര വീധികളും
ഏദേൻ വനികയിലെ, ആദിമ ദമ്പതിമാർ
പുതിയ കുടുംബ …

നവദമ്പതിമാരേ, ഭാവുകമരുളുന്നു
മഞ്ജുളവാണികളാൽ, മംഗളമണിയുന്നു.
പുതിയ കുടുംബ …

പകരം
മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ
മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ
കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ
കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു.

യൗസേപ്പിതാവും കന്യാംബികയും
ഓമത്സുതനാമീശോയും
കുടുംബമാം യാഗവേദിയിൽ
ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തതുപോൽ
അർപ്പണം ചെയ്യാൻ കുടുംബമാകാൻ
ഭാവുകം നേരുന്നിതാ.

സദ്ഗുണവതിയാം സാറായുമൊപ്പം
സൗഭാഗ്യവാനാം തോബിയാസും
പാവനമാം സ്നേഹവേദിയിൽ
തങ്ങളിൽ ഒന്നായ് തീർന്നതുപോൽ
തുണയായ് ഇണയായ് സാക്ഷികളാകാൻ
ഭാവുകം നേരുന്നിതാ.

The Matrimonial Pledge

The bride and groom place their right hands on the Gospel, and as the celebrant prompts the pledge, the couple repeats the words after him.

Groom & Bride: We pledge, by the holy Gospel, to live in love and fidelity, and with oneness of mind, in joy and sorrow, in wealth and want, in health and sickness, from this day, till the hour of our death. May the almighty God, help us to live, in accord with this promise.

SER: (To the couple) Brethren, bow your heads and receive the blessing.

The bride and the groom bow their heads. The celebrant extends his right hand over them and prays:

CEL: May Almighty God bless you. May He enrich you with internal beauty and the gifts of the Holy Spirit. May Christ, the Head of the Church, be always your sovereign and protector. May He be your friend in all your doings, and tone up your life with all mental, physical and temporal well-being. May He help you receive gladly the children God may deign to bless you with and lead them in the path of holiness. And may He make you worthy to offer Him praise, worship and thanksgiving forever.

ALL: Amen.

(If unity candle is used, the groom and birde lit them at this time).
(Holy Qurbana continues with offertary)

SER: Let all, who have been baptized / and sealed with the sign of life / participate in these holy mysteries / attentively and devotedly.

“In the Lord I put my firm trust”
Here is our Lord’s precious Body and Blood
With love and respect / Let us gather by this altar
Let us all join with the heavenly choir And sing, God is Holy / Holy, Holy forever.

“The poor will eat and be satisfied”
Here is our Lord’s …

(Or Malayalam Song)

സമൂഹം: കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു.

മിശിഹാ കർത്താവിൻ
തിരുമെയ് നീണവുമിതാ
പാവന ബലിപീഠേ
സ്നേഹ ഭയങ്ങളൊടണയുക നാ-
മഖിലരുമൊന്നായ് സന്നിധിയിൽ
വാനവ നിരയൊടു ചേർന്നേവം
പാടാം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ
പരിശുദ്ധൻ നിത്യം പരിശുദ്ധൻ.

സമൂഹം: ദരിദ്രർ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാകും.
മിശിഹാ കർത്താവിൻ …

WASHING OF THE HANDS

CEL: May God the Lord of all, wash away the stains of our debts and sins in the ocean of His mercy.

ALL: And may the Lord wipe away the stains of our sins through His compassion.

OFFERTORY
(The celebrant brings the gifts from the Bethgazza to the altar, he taking the chalice in his right hand and the paten in his left, crosses his hands and raises them).

CEL: We will praise Your adorable Trinity, always and forever.

ALL: Amen.

CEL: May Christ who sacrificed Himself for our salvation, / and commanded us to celebrate the memory of His passion, / death, burial and resurrection, / accept this Qurbana from our hands / through His grace and mercy. Amen.

CEL: By Your command, (Celebrant strikes at the base of the chalice three times with the paten) O Lord, our God /these glorious, holy, life-giving and divine mysteries are set forth / and arranged on Your holy altar / until the glorious second coming of Christ from heaven. Glory and honor / thanksgiving and adoration be Yours / now, always and forever.

ALL: Amen.

(The celebrant prays at the Bema facing the congregation).

CEL: Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Let there be the commemoration of the Blessed Virgin Mary, Mother of God and St. Joseph the Righteous, at this holy altar.

ALL: From the eternity and forever, Amen. Apostles and friends of the only begotten Son of God, pray for peace in the world.

CEL: Let the people of God proclaim: Amen, Amen. Let us celebrate at this altar / the memory of our Father in faith / St. Thomas the Apostle, together with the just who have triumphed, and the martyrs who have been crowned in glory.

ALL: The mighty Lord is with us. Our King is with us. Our God is with us. The Lord of Jacob is our Help.

CEL: All the departed, the little in company with the great: sleep in You / in the hope that / through Your glorious resurrection / You will raise them again in glory.

ALL: Open your hearts before Him. By prayer, fasting, and contrition, / let us find favor with the Father, the Son and the Holy Spirit.

(Or Malayalam Song)

കാര്‍മ്മി: താതനുമതുപോലാത്മജനും ദിവ്യ,
റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയെന്നും
ദൈവാംബികയാകും, കന്യാമറിയത്തെ
സാദരമോര്‍ത്തീടാം, പാവനമീബലിയില്‍.

സമൂഹം: ആദിയിലേപ്പോല്‍, എന്നന്നേക്കും ആമ്മേനാമ്മേന്‍
സുതനുടെ പ്രേഷിതരേ, ഏകജ സ്നേഹിതരേ
ശാന്തി ലഭിച്ചിടുവാന്‍, നിങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിപ്പിന്‍.

കാര്‍മ്മി: സര്‍വ്വരുമൊന്നായ്‌ പാടീടട്ടെ, ആമ്മേനാമ്മേന്‍
മാര്‍ത്തോമ്മായേയും, നിണസാക്ഷികളേയും
സല്‍ക്കര്‍മ്മികളേയും, ബലിയിതിലോര്‍ത്തീടാം.

സമൂഹം: നമ്മുടെ കൂടെ ബലവാനാകും, കര്‍ത്താവെന്നന്നേക്കും
രാജാവാം ദൈവം, നമ്മോടൊത്തെന്നും
യാക്കോബിന്‍ ദൈവം, നമ്മുടെ തുണയെന്നും.

കാര്‍മ്മി: ചെറിയവരെല്ലാം വലിയവരൊപ്പം, കാത്തുവസിക്കുന്നു
മൃതരെല്ലാരും നിന്‍, മഹിതോത്ഥാനത്തില്‍
ശരണം തേടുന്നു, ഉത്ഥിതരായിടുവാന്‍.

സമൂഹം:
തിരുസ്സന്നിധിയില്‍ ഹൃദയഗതങ്ങള്‍, ചൊരിയുവിനെന്നന്നേക്കും
നോമ്പും പ്രാര്‍ത്ഥനയും, പശ്ചാത്താപവുമായി
ത്രീത്വത്തെ മോദാല്‍, നിത്യം വാഴ്ത്തീടാം.

(The celebrant bows down and says this prayer in a low voice)

CEL: Lord, our God! Grant that we may enter the Holy of Holies / with clean hearts and pure conscience. May we stand before your altar with devotion, diligence and purity. Make us worthy to offer You sacrifices, both rational and spiritual in true faith.

ALL STAND FOR CREED

CEL: (With open arms) We believe in One God, the Father almighty,

ALL: Creator of all things / visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, the first born of all creatures, born of the Father before all ages, and not made, true God from true God, consubstantial with his Father. Through Him the worlds were formed / and all things were created. For the sake of us men / and for our salvation / He came down from heaven; and became incarnate by the Holy Spirit / and became man, and was conceived / and born of the Virgin Mary. He suffered and was crucified / in the days of Pontius Pilate / died and was buried; and on the third day rose again / as it is written. He ascended into heaven / and sits at the right hand of his Father. He will come again / to judge the dead and the living. We believe in one Holy Spirit; the spirit of truth, who proceeds from the Father and the Son / the life giving Spirit. We believe in one, holy, catholic, and apostolic Church. We confess one baptism for the remission of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

CEL: (Towards the server) May God, the Lord of all, strengthen you + to sing His praises.

SER: (Facing the Congregation) Let us pray; peace be with us.
Let us pray for the memory of our fathers / the patriarchs and the bishops / and for all priests, deacons / young men and virgins / our parents, brothers and sisters / sons and daughters. Let us remember all the rulers who love Christ / and are faithful to Him / and all who have departed from this world in true faith. Through the grace of Christ / may this sacrifice obtain for us help / salvation and life everlasting / in the Kingdom of heaven.

(Celebrant approaches the altar making three deep bows, while praying in low voice.)

CEL: I give You thanks, O God / Lord of heaven and earth / the Father, the Son, and the Holy Spirit. Though I am a sinner / in Your mercy You have made me worthy to offer You / the glorious, life-giving and divine mysteries of the Body and Blood of Your Anointed One. I celebrate these divine mysteries for the people, Your flock / for the remission of their debts, the forgiveness of their sins, the salvation of their souls, the reconciliation of the whole world, and for peace and tranquility of all the Churches.

(The celebrant approaches the altar. He bows down and reverently kisses the altar in the middle, on the right side and on the left side. Coming back to the middle of the altar he says:)

CEL: Bless, O Lord!
(Turning towards the assembly with hands extended)
CEL: Pray for me, brothers and sisters / that this Qurbana may be fulfilled through my hands.

ALL: May God the Lord of all, / strengthen you to fulfill His Will. May He accept this Qurbana / and be pleased with the sacrifice / You offer for yourself, for us, / and for the whole world. Amen.

ANAPHORA

CEL: (Recites the First G’hantha prayer with closed palms and bowed head.) Lord, Our God, we thank You for the abundant graces / You have showered on us. For, though we are sinful and weak / through Your infinite mercy / You have made us worthy to be ministers / of the sacred mysteries of the Body and Blood / of Your Anointed One. We implore You to strengthen us / to celebrate with deep love and true faith / these gifts that You have given us.
(The celebrant kisses the altar, crosses his hands over his chest and prays:)
CEL: We offer you praise and honor, worship and thanksgiving.
(The celebrant crosses himself) Now, + always and forever.

ALL: Amen

(The celebrant blesses the people)

CEL: Peace + be with you.

ALL: With you and with your spirit.

(One of the servers receives the sign of peace from the celebrant and offers peace to the other servers and the assembly).

SER: (Facing the congregation) My brothers and sisters, give peace to one another / in the love of Christ. Let us thank the Lord / and entreat Him with pure and contrite hearts. Let us stand with due reverence / and be attentive to the awe-inspiring mysteries being celebrated here. The priest (bishop) is imploring that / peace may flourish through his intercession. Bowing our heads, let us lift up our thoughts to heaven, and pray fervently and devotedly / in your hearts. Peace be with us.

(During the above prayers, celebrant recites in a low voice).
Lord! Mighty God! In Your mercy, help me in my weakness. By Your grace make me worthy to offer before You, this living and holy sacrifice for the good of this congregation and for the praise of Your adorable Trinity. Lord of all, forever.
(The celebrant removes the ‘Sosappa’ that is covering the holy mysteries and arranges it around them).
Lord, by Your grace, You have made me worthy of Your Body and Blood. May I also find favor in Your presence on the day of judgment.

(If there is no song)

CEL: The grace of Our Lord Jesus Christ, The love of God the Father, And the fellowship of the Holy Spirit / be with us all, now, + always and forever.

ALL: Amen

(Raising the hands to the heaven)
CEL: Let your minds be on high.

ALL: Towards you, God of Abraham / Isaac, and Jacob! O, Glorious King!

CEL: The Qurbana is offered to God, the Lord of all.

ALL: It is right and just.

(OR SONG)

CEL: Grace of our Lord Jesus
The love of God the Father
And the fellowship of the Holy Spirit
us all, + Always and forever.
ALL: Amen

(The celebrant prays with hands extended)

CEL: May your thoughts rise up to the heavens (2)

ALL: God of Abraham God of Isaac
God of Jacob To your presence
Most adorable king.

CEL: Let us offer this Qurbana
To God the Lord of all

ALL: It is right and just indeed / It is right and just indeed.

(Or Malayalam Song)

കാർമ്മി: മിശിഹാ കർത്താവിൻ കൃപയും
ദൈവ പിതാവിൻ സ്നേഹമതും
റൂഹാ തൻ സഹവാസവുമീ +
നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ.

സമൂഹം: ആമ്മേൻ.

കാർമ്മി: ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ
ഹൃദയവികാരവിചാരങ്ങൾ
ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ
ഹൃദയവികാരവിചാരങ്ങൾ

സമൂഹം: പൂർവ്വ പിതാവാം അബ്രാഹം
ഇസഹാക്ക്, യാക്കോബ് എന്നിവർ തൻ
ദൈവമേ, നിത്യം ആരാധ്യൻ
രാജാവേ നിൻ സന്നിധിയിൽ

കാർമ്മി: അഖിലചരാചര കർത്താവാം
ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിപ്പൂ.
സമൂഹം: ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാം
ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാം.

ശുശ്രൂഷി: സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ.

(The celebrant says the following prayer in a low voice.)
Lord! Free our minds from every impurity, evil-doing / jealousy, deceit, and hatred. Instill in us, through Your mercy, / love and unity among ourselves / and with all the other people. Grant us the confidence to celebrate with hope / this sacred and life giving holy sacrifice.

SER: Peace be with us.

(Recites the Second G’hantha with closed palms and bowed head).

CEL: Lord of all, the Father, the Son, and the Holy Spirit! The adorable name of your most Blessed Trinity / is worthy of honor from every mouth / thanksgiving from every tongue / and praise from every creature. For, in Your great kindness / You created the world and everything in it / and showed humanity Your immense mercy. Multitudes of heavenly hosts / and thousands upon thousands of holy angels / and hosts of spiritual ministers of fire and spirit / bow down and adore You, O Most High! And they glorify Your name / and offer You worship / together with the holy Cherubim and Seraphim.

(The celebrant kisses the altar. He prays with extended hands).

(If there is no song).

CEL: Praising You with a loud voice unceasingly, they proclaim in one voice:

ALL: Holy, holy, holy Lord, the mighty God. Heaven and earth are filled with Your glory. Hosanna in the highest. Hosanna to the Son of David; blessed is he / who came and is to come / in the name of the Lord. Hosanna in the Highest.

OR ENGLISH SONG

CEL: Praising You with a loud voice unceasingly,
They proclaim.

ALL: Holy be the Lord, God forever
Holy be the mighty one
Heaven and earth are filled with His glory.
Hosanna in the highest
Hosanna to the Son of David.
Blessed is who comes
And comes again
As the King of Ages is great
Hosanna in the highest.

(Or Malayalam Song)

കാർമ്മി: ഒന്നായ് ഉച്ചസ്വരത്തിലവർ
തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം
സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു.
(അല്ലെങ്കിൽ)

കാർമ്മി: ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ ഇടവിടാതെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നുചേർന്ന് ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സമൂഹം:  ദൈവം നിത്യ മഹത്വത്തിൻ
കർത്താവെന്നും പരിശുദ്ധൻ
ബലവാനീശൻ പരിശുദ്ധൻ.
മണ്ണും വിണ്ണും നിറയുന്നു
മന്നവനുടെ മഹിമകളാൽ
ഉന്നത വീഥിയിലോശാന
ദാവീദിൻ സുതനോശാന
കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ
വന്നവനും യുഗരാജാവായ്
വീണ്ടും വരുവോനും ധന്യൻ
ഉന്നത വീഥിയിലോശാന.

(The celebrant kisses the altar and says the following prayer in a low voice.)
God the Father, You are holy. You alone are the true Father! All Fatherhood in heaven and on earth comes from you. Eternal Son, You are holy. Everything was created through You. Holy Spirit, You are Holy. Everything is sanctified through You.
Woe to me! I am dismayed! For, my lips are unclean. And I live in the midst of people with unclean lips. My eyes have seen the King, the almighty Lord. How awe-inspiring is this place / where today I have seen the Lord face to face! This is none other than the House of God! Lord, may your mercy be on us. Clean us who are unclean and sanctify our lips. Lord, enjoin the hymns of us, who are feeble, with the praises of the Seraphim and the Archangels. Praise be to your mercy that has unified the inhabitants of heaven and earth.

(The celebrant recites the Third G’hantha with closed palms and bowed head).

CEL: Lord, Our God! Together with the heavenly hosts we give You thanks. We glorify and bless God the Word, hidden offspring from your bosom. He is Your own likeness and splendor / and the Image of Your own Being. Setting aside His equality with You, He emptied Himself, taking the form of a servant / born of a woman / he became a complete human being / with a rational, intelligent, and immortal soul, and a mortal body. He subjected Himself to the law / in order to redeem those who were under the law. He left for us the memorial of our salvation / this redemptive mystery / which we now offer before You.

CEL: Lord, our God! We commemorate the passion of Your beloved Son / as He taught us. On the night He was handed over / Jesus took bread (takes the paten with both hands) in his pure and holy hands / Lifted up His eyes to Heaven (raises his eyes towards heaven) to You, the adorable Father / Blessed it, +++ / Broke it / and Gave it to the disciples, saying: “This is my Body / which is broken for You for the forgiveness of sins. Take this all of you and eat it.”

ALL: Amen

CEL: Likewise, taking the cup, (He takes it with both hands) He gave thanks / blessed it, +++ and gave it to them saying: “This is my blood of the new covenant / which is shed for many / for the forgiveness of sins. Take this all of you and drink from it”

ALL: Amen

CEL: “Whenever You gather together in my name, do this in memory of me”.

(All bow in reverence)

CEL: (Continues the third G’hantha). Lord, as You have commanded us / we Your humble, weak, and distressed servants / are gathered together in Your presence. You have showered upon us such great blessings / for which we can never thank You enough. To make us share in your divine life / You assumed our human nature / restored us from our fallen state / and brought us from death to life eternal. Forgiving our debts / You sanctified us sinners / enlightened our minds / defeated our enemies / and glorified our frail nature by Your immense grace.

CEL: We give You glory and honor / thanksgiving and adoration / for all Your favors and graces / You have granted us. (Celebrant signs the mysteries) Now, + always, and forever.

ALL: Amen

SER: Pray in your hearts. Peace be with us.

CEL: (Extending his hands) For the Supreme Pontiff Pope …, the ruler and head of the universal Church / for the Major Archbishop Mar ….., the father and head of our Church / for our bishop Mar ….., the father and head of the diocese, for Archbishop Mar …, Bishop Mar …, / for all bishops, priests / consecrated persons, lay missionaries / for the entire holy Catholic Church / and for the rulers, and all those who are in authority / Lord, Mighty God, receive this Qurbana.

ALL: Lord, graciously receive this Qurbana.

CEL: For the honor and glory of all the prophets / disciples, martyrs / confessors and all the just and holy fathers / who have found favor in your presence / Lord, receive this Qurbana.

ALL: Lord, graciously receive this Qurbana.

CEL: For all those who suffer and are in distress / the poor and the oppressed / the sick and the afflicted / for all those who have departed from us in your name / for this Your people who await Your mercy with great hope / and for me Your unworthy servant / Lord, receive this Qurbana.

ALL: Lord, graciously receive this Qurbana.

(Celebrant recites the Fourth G’hantha with closed palms and bowed head).

CEL: Lord, Our God, as You taught us / we offer You the Body and Blood of Your Anointed One / on this pure and holy altar. May we invoke in this memorial celebration / the sacred memory of Mary, the Virgin Mother of God / and of the just and holy Fathers who found favor in Your presence / through Your infinite mercy.
Grant us Your peace and tranquility / all the days of our lives. Let all the people on earth know that / You alone are the true God, the Father / and that You sent Your beloved Son Jesus
Christ.
May all the people know that / Christ, our Lord and God / in His life giving Gospel / came and taught us the way of purity / and sanctity of the prophets and apostles / martyrs and confessors / doctors and bishops / priests and deacons / and all the children of the holy Catholic Church / who have been signed with the living and life-giving seal of baptism. (+ Celebrant marks the altar with the sign of the cross).
Lord, we Your humble, weak, and distressed servants / having received Your example from generation to generation / have come together in Your name / and stand in Your holy presence / rejoicing and glorifying. We commemorate and celebrate these / great, awesome / holy, life-giving / and divine mystery of the passion, death, burial / and resurrection of our Lord and savior Jesus Christ.

SER: Let us pray in silence and reverence. Peace be with us.

(The celebrant holds his right hand crossed over his left over the sacred mysteries in the sign of the cross).

CEL: Lord, our God, / May Your Holy Spirit descend on this Qurbana.
May He dwell on this Qurbana of Your servants / and bless and sanctify it. May this Qurbana grant us / remission of our debts / forgiveness of our sins / great hope in the resurrection of the dead / and new life in Your heavenly kingdom / with all those who have found favor in Your presence.
Lord, Our God! We offer You unending praise / for Your glorious and ineffable plan for our salvation. We offer You thanksgiving with joy and hope / in Your Church redeemed by / the precious blood of Your Anointed One.
(Celebrant kisses the altar).

CEL: We offer glory and honor / thanksgiving, and worship / to Your living, holy, and life-giving name. Now, (+The celebrant blesses the mysteries) always and forever.

ALL: Amen
(Or Malaylam Song)

കാര്‍മ്മി: പൂജ്യമായിടും നിന്റെ, നാമത്തിനാദരാൽ ഞങ്ങളർപ്പിക്കും.
സ്തോത്രവും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും, ഇന്നു-മെപ്പോഴും എന്നേക്കും.

സമൂഹം: ആമ്മേന്‍.

(ALL KNEEL)

CEL: Have mercy on me, O God in your loving kindness.

ALL: In Your great compassion, wipe away my sins.

CEL: (Raising his hands) Bless us, O Lord. May Your mercy draw us near to these glorious / sacred, life-giving, and divine mysteries / though truly we are unworthy.

(The celebrant kisses the altar, with his hands held to his chest in the form of the cross. He raises the Host and says)

CEL: O, Lord, Jesus Christ! May there be glory to your name / and worship to Your majesty forever. For, this living and lifegiving bread / has come down from heaven / and gives life to the whole world. Whoever eats this bread will not die, but will receive remission of sins, attain salvation, and live forever.

CHOIR:
“I am the living bread which comes down from heaven.”

ALL: Our savior revealed to His disciples
“I am the bread that came down from high
He who comes to me and receives with love
Will live surely in me forever
And will inherit the kingdom of heaven.”

CHOIR: “All the ministers who do His will”

ALL: The Cherubim, the Seraphim, and the Archangels Stand and observe with awe and reverence The priest who breaks and divides the body Of Christ, for forgiveness of sins.

(Or Malayalam Song)

ഗായകർ: ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ
ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു.
സമൂഹം: രക്ഷകനീശോ തൻ
ശിഷ്യരെ അറിയിച്ച
ദിവ്യ രഹസ്യമിതാ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നാഗതമാം
ജീവൻ നൽകിടുമപ്പം ഞാൻ
സ്നേഹമോടെന്നെ കൈക്കൊൾവോൻ
എന്നിൽ നിത്യം ജീവിക്കും
നേടുമവൻ സ്വർഗ്ഗം നിശ്ചയമായ്.

ഗായകർ: നീതിയുടെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കണമേ.
സമൂഹം: തിരുസന്നിധിയിങ്കൽ
പാപികളേവരെയും
മാടിവിളിച്ചവനാം
അനുതാപികളാമേവർക്കും
വാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്തവനാം
കരുണാമയനാം കർത്താവേ
നിൻ സവിധേ വന്നനവരതം
നിൻ സ്തുതികൾ ഞങ്ങൾ പാടട്ടെ.

(If no song, recite the following prayer)

ALL: “I am the living bread / that has come down from heaven. I am the bread / that has come down from on high. Whoever approaches me / and receives me with love, will live in me forever / and will inherit the kingdom of heaven;” This is the mystery revealed to the disciples by our Savior. All the ministers / who do His Will, / the Cherubim, the Seraphim, and the Archangels / stand before the altar / with awe to observe the priest (the bishop) / breaking the Body of Christ / for the remission of sins. Open to us O Lord, the gates of justice. Merciful Lord, who calls sinners to You / and opens the doors for the penitent, may we enter into Your presence / and sing Your praises day and night.

(The celebrant says the following prayers in a low voice while the above hymn is being sung).

CEL: Lord, our God, we approach these sacred mysteries / with true faith in your name. Through Your great favor and mercy / we break and sign the Body and Blood of Your Son and Our Lord, Jesus Christ. In the name of the Father, + the Son, and the Holy Spirit. Forever.

(The celebrant divides the Host in two. As he signs the chalice with the broken Host in his right hand, he says)

The precious Blood of our Lord Jesus Christ / is signed with His life-giving Body. In the name of the Father, + and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

(The celebrant now signs the half of the Host on the paten with the half of the Host in his right hand. As he does that, he says).

The Sacred Body of Our Lord Jesus Christ / is signed with His propitiatory Blood. In the name of the Father, + and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

(Holding both pieces of the divided Host together over the chalice, he says)

These glorious, life-giving, holy, and divine mysteries / have been set apart, sanctified, perfected, / commingled and united with each other / in the adorable and exalted name of the most glorious Trinity / the Father, the Son and the Holy Spirit. Lord, our God / through these holy mysteries / may the holy Church here and everywhere / and all of us obtain remission of debts / forgiveness of sins / hope for resurrection / and new life in the kingdom of heaven. Now, always, and forever.

(The celebrant places the two halves on the paten one upon the other cross-wise so that the broken end of the particle below faces the chalice, and the particle above, the priest. Then he bows and with his right thumb makes the sign of the cross on his forehead. Then he unfolds the veil, which is wrapped around the sacred mysteries and says:)

Praise to You, Our Lord, Jesus Christ. For although I am unworthy / in Your mercy You ordained me the minister and mediator of these glorious / life-giving, holy, and divine mysteries. By Your grace, make me worthy for the remission of debts and forgiveness of sins. Amen.

(The celebrant bows, he crosses himself and says the following prayer in a loud voice.)

CEL: The grace of our Lord Jesus Christ / the love of God the Father / and the fellowship of the Holy Spirit / be with us all / now, + always and forever. (The celebrant signs himself)

ALL: Amen.

SER: Let us approach the mysteries of the Precious Body and Blood of our Savior / with reverence and respect. With the hope, arising from repentance / let us turn away from wrong-doing / repent of our sins / and forgive the trespasses of our brothers and sisters. Let us pray to God, the Lord of all / for mercy and forgiveness.

ALL: Lord, forgive the sins / and offences of Your servants.

SER: Let us cleanse our hearts / turning away from dissensions and conflicts.

ALL: Lord, forgive the sins / and offences of Your servants.

SER: Let us free our souls / from enmity and hatred.

ALL: Lord, forgive the sins / and offences of Your servants.

SER: Let us receive the Holy Qurbana / and be sanctified by the Holy Spirit.

ALL: Lord, forgive the sins / and offences of Your servants.

SER: Let us receive these sacred mysteries / in peace and unity with one another.

ALL: Lord, forgive the sins / and offences of Your servants.

SER: O Lord! May these sacred mysteries be / for the resurrection of our bodies / and the salvation of our souls.

ALL: May they be the source of life everlasting. Amen.

(While the above prayer is being said, the celebrant says the following prayer in a low voice)

Blessed are You, O Lord, God of our Fathers / and glorious is Your name. For, You did not deal with us in accordance with our sins; / rather, in Your great mercy You saved us from the power of darkness. You invited us into the kingdom of Your Beloved Son and Our Lord, Jesus Christ. Through Christ, You destroyed the strength of death / and bestowed upon us eternal life.

Let there be praise, honor, thanksgiving, and worship to You / to Your only begotten Son / and to the Holy Spirit. Now, always, and forever.

(The celebrant bows and says the following prayer in a low voice).
Lord, Our God, in Your mercy / forgive the sins and offences of Your servants. Sanctify our lips to praise You, O Most High, together with all the saints in the kingdom of heaven.

SER: Let us pray. Peace be with us.

(The celebrant says in a loud voice with his hands extended)

CEL: Lord, our God, make us worthy to be in Your presence / with the confidence You have mercifully bestowed on us. Enable us to stand in Your presence / with cheerful face and pure hearts. Calling upon You together, we pray:

CEL: Our Father in heaven

ALL: Holy be Your name, Your kingdom come, Your will be done on earth / as it is in heaven. Give us this day the bread we need / and forgive us our debts and sins / as we have forgiven those who offended us. Do not let us fall into temptation / but deliver us from evil. For Yours is the kingdom / the power and the glory / forever and ever. Amen.

CEL: Lord, God Almighty! Fullness of all Goodness! Our Merciful Father! We entreat You for Your mercy. Do not lead us to temptation. Deliver us from the evil one and his hosts. For, Yours is the kingdom / the might, the power and the dominion / in heaven and on earth. Now, + always and forever. (The celebrant signs himself)

ALL: Amen

CEL: Peace + be with you. (The celebrant blesses the people)

ALL: With You and with your spirit.

(Stretching his right hand over the gifts)

CEL: The Holy Qurbana is for the holy people.

ALL: God, the Father alone is Holy. God, the Son alone is Holy. God, the Spirit alone is Holy. Glory be to the Father, the Son,/ and the Holy Spirit forever. Amen.

SER: Let us praise the Living God.

ALL: Let there be eternal praise to Him in the Church. Let His blessings and mercy be on us at all times.

(The celebrant taking the Sacred Host in his hands, recites in a low voice the following prayer)
O Lord! Let not Your body bring me condemnation / but rather remission of debts and forgiveness of sins.

(Celebrant receives the Body. He takes chalice saying)
O heavenly groom! You prepared the cup of Your most Precious Blood for the guests at your banquet.

(Celebrant receives the Blood) You allowed me, sinful as
I am, to partake of that cup. Glory be to You for ever, for Your ineffable love. Amen.

CEL: May the grace of Our Lord Jesus Christ who gives us life, / be made perfect in us + / through His mercy. (The celebrant blesses the people).

ALL: Always and forever. Amen.

SER: Brothers and Sisters, the holy Church invites You / to receive the Body and Blood of the Son of God / with faith in the heavenly kingdom.

(The celebrant while giving communion says)
May the Body and Blood of Christ be unto the forgiveness of sins and eternal life.

(The people receive Holy Communion)

(After the Holy Communion the celebrant says the following prayer.)

CEL: Christ, our Lord / hope of mankind / let not the holy Body and the precious Blood that we have received / result in our judgment and condemnation. Rather, may they obtain for us remission of our debts / forgiveness of our sins / and fulfillment in Your presence. Lord of all, forever. Amen.

ALL: Lord, Our God! May these sacred mysteries / that we have received with faith / be unto us for the remission of our debts. O Christ, king of the ages, You are the image of / both the creator and the servant. With Your Body and Blood, You have blotted out the stains / and forgiven the debts of all those / who believe in You. Make us worthy to receive You with confidence / and praise You with the heavenly hosts / when You appear in the fullness of glory.

SER: Let us glorify God / through the Grace of the Holy Spirit / and give thanks to Him, the giver of all gifts / for counting us worthy / to approach the holy altar / and to participate in these glorious, holy / life-giving, and divine mysteries.

ALL: Lord God, we praise You for this ineffable gift.

SER: Let us pray. Peace be with us.

Concluding Prayers

CEL: Lord God, stretch out Your right hand of mercy upon this couple. Keep them in the shade of Your protection. O, God, Who blessed Abraham and Sarah, we thank You for the providence that bound them in indivisible unity. The Father, the Son and the Holy Spirit. Lord of all, forever.

ALL: Amen. Lord bless us.

CEL: Lord Christ, look favorably upon this couple. May the intercession of the Blessed Virgin Mary. our mother, and St Joseph, the head of the Holy Family, help them prosper in their family life. May the prayers of all the saints support them all the way. Lord of all, forever.

ALL: Amen. Lord bless us.

Final Blessing

CEL: Blessed be God. the merciful One. Who, out of His immense love, created humankind as male and female, and made them participate in the work of creation. May He, through the sacrament of holy matrimony, keep you in pure love and perfect dedication. May this sacrament empower you to offer your bodies that are members of the body of Christ and temples of the Holy Spirit, as a pleasing and living sacrifice to God. May God bless you with the gift of children. May your home prosper in a communion of prayers. May He fill your life with graces, and help your hopes and aspirations bloom. May He grant you lots of sincere friends to help you in need. May He make you worthy to offer Him praise, honor and thanksgiving in the heavenly bridal chamber. May God bless you, the newly wed, and all who have partaken in this sacred service. Now, always (+) (blesses all) and forever.

(Or Malayalam Song)

കാർമ്മി: അനന്തമാകും സ്നേഹത്താൽ
മനുജനെ സൃഷ്ടിച്ചഖിലേശൻ
ജീവിത സഖിയെ നല്കുന്നു
അവനെ വാഴ്ത്തി വണങ്ങീടാം

അബ്രാമിനെയും സാറയെയും
അവരുടെ സന്താനങ്ങളെയും
പരിപാലിച്ചൊരു കർത്താവേ
ഇവരെ കാത്തു നടത്തണമേ.

സമൂഹം: ആമ്മേൻ

കാർമ്മി: ഇവരുടെ ജീവിതമെന്നന്നും
ഐശ്വര്യപൂരിതമാക്കണമേ
ഇവരുടെയാശ പ്രതീക്ഷകളും
സഫലീകൃതമായ്ത്തീരണമേ.

സ്നേഹവും ശാന്തിയും പുലർന്നിടുവാൻ
ദൈവമേ ഇവരിൽ കനിയണമേ
സഹായമേകും സ്നേഹിതരേ
നല്കണമേ നിൻ കൃപയാലേ.

സമൂഹം: ആമ്മേൻ

കാർമ്മി: ഇന്നീ ബലിനിൻ സന്നിധിയിൽ
അർപ്പിച്ചവരാമഖിലർക്കും
നവദമ്പതിമാരിരുവർക്കും
ദൈവം വരനിര ചൊരിയട്ടെ.

കുരിശടയാളം വഴിയായ് നാം
സംരക്ഷിതരായ് തീരട്ടെ
മുദ്രിതരായി ഭവിക്കട്ടെ
ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും

സമൂഹം: ആമ്മേൻ

CEL: (In a low voice) Praise to you, altar of sanctification! Praise to you, the sepulcher of Our Lord! May the Holy Qurbana / that I have received from you / be for me unto the forgiveness of my debts / and the remission of my sins. I know not, whether I shall come again to offer another sacrifice.
(The celebrant kisses the altar).

Offering to Mary
Presentation of Bouquet to Blessed Mother
“Ave Maria”

(Or Malayalam Song)

നിത്യസഹായമാതേ,
പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാ ഞങ്ങള്‍ക്കായ്‌ നീ
നിന്‍ മക്കള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ്‌ നീ,
പ്രാര്‍ത്ഥിക്ക സ്നേഹനാഥേ.

നീറുന്ന മാനസങ്ങള്‍,
ആയിരമായിരങ്ങള്‍
കണ്ണീരിന്‍ താഴ്‌വരയില്‍,
നിന്നിതാ കേഴുന്നമ്മേ.

കേള്‍ക്കണേ രോദനങ്ങള്‍,
നല്കണേ നല്‍വരങ്ങള്‍
നിന്‍ ദിവ്യ സൂനുവിങ്കല്‍,
ചേര്‍ക്കണേ മക്കളേ നീ.

നിത്യസഹായമാതേ …

Barumarium

(In accordance with Knanaya custom, Barumariam is an Aramaic song sung by the priests just after the wedding and Holy Mass. The priests pray to Jesus, the son of Mary, for the new couple and bless them in the name of Jesus. Barumariam in Aramaic means son of Mary (Jesus).

ബറുമറിയം (സുറിയാനി)

ബറുമറിയം ബറുമറിയം
ബറ് ആലാഹാ ദ്‌യെൽദസ് മറിയം

ഹാവീ കൗക്ക്വേ ബറുമറിയം
അക്നീ വിയൂസാ ബറുമറിയം

കന്തെശ് മയ്യാ ബറുമറിയം
ബ് മാമ്മോദീസേ ബറുമറിയം

ഏകൽ പെസഹാ ബറുമറിയം
അംതൽ മീദാവ് ബറുമറിയം

ശന്തർ റൂഹാ ബറുമറിയം
പാറേക്ക് ലേത്താ ബറുമറിയം

ല്ലാലം ആൽമീൻ ബറുമറിയം
ആമ്മേനുവാമ്മേൻ ബറുമറിയം

കാർമ്മി: ബ്രുക്സേ ഓലൈഹാ ആവാംസെ ആഹീദ്‌ക്കോൽ
ഉദവ്‌റാ വദ് റൂഹാദ്ക്കുദ്‌ശാ നഹ്ത്താ അലൈക്കോൽ
ഉപയ്ശബ് ലെസ്‌ഹോൻ ലാലം + ആൽമീൻ.

ഗായകർ: ആ … ആൽമീൻ

(The celebrant blesses the couple and sprinkles then with holy water).

ബറുമറിയം (മലയാളം)

സർവേശ സൂനു, കന്യകതൻ സൂനു
ദൈവാനുഗ്രഹമേകട്ടേ, നിങ്ങൾക്കെന്നും

ദൈവമാതാവിൽ ജാതനാമീശോ
ദൈവാനുഗ്രഹമേകട്ടേ, നിങ്ങൾക്കെന്നും

ത്യാഗത്തിൽ വേദികയിൽ ജീവൻ ബലിചെയ്തു
മിശിഹാ നിങ്ങൾക്കേകിടട്ടേ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമെന്നും

വിജയത്തിൻ പൊൻ‌കൊടിയാൽ സ്ലീവായെ തീർത്തവൻ
മിശിഹാ നിങ്ങൾക്കേകിടട്ടേ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമെന്നും

(The Celebrant blesses the couple and sprinkles them with Holy Water).

Share This

The Knanayology Foundation (Knanaya Global Foundation NFP), a non-profit organization registered in IL, USA, hosts Knanayology and undertakes other projects on Knanaya Community .