വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച പ്രാർഥനകൾ

ഉള്ളടക്കം

     ഭവനത്തിൽ
1. വിവാഹവാഗ്ദാനത്തിനു മുമ്പ്
2. ചന്തം ചാർത്തൽ
3. മൈലഞ്ചിയിടീൽ
4. വിവാഹത്തിനു പോകുംമുമ്പ്
5. വിവാഹശേഷം

     ദൈവാലയത്തിൽ
1. വിവാഹവഗ്‌ദാനക്രമം
2. Betrothal Prayers in English
3. ബറുമറിയം

     ഭവനത്തിൽ

വിവാഹവാഗ്ദാനത്തിനു മുമ്പ് ഭവനത്തിലെ പ്രാർത്ഥന

നായകൻ: പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെയും ഈശോ മിശിഹായുടെയും അനുഗ്രഹത്താൽ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം മംഗളമായി നടക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാം.

(മാർത്തോമ്മാൻ ഗാനം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആലപിക്കുന്നു)

മാർത്തോമ്മാൻ നന്മയാലൊന്നു തുടങ്ങുന്നു
നന്നായ് വരേണമേയിന്ന്
ഉത്തമനായ മിശിഹാ തിരുവുള്ളം
ഉണ്മൈയെഴുന്നൾക വേണം

കാരണമായവരെല്ലാരും കൂടീട്ട്
നന്മാരുത്തിത്തരേണം
ആലാഹാനായനും അൻപൻ മിശിഹായും
കൂടെ തുണയ്ക്ക ഇവർക്ക്.

നായകൻ: സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ … (എല്ലാവരും ചേർന്നു ചൊല്ലുന്നു)

ശുശ്രൂഷി: പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ.

നായകൻ: പൂർവപിതാവായ ഇസഹാക്കിന് സ്വന്തം വംശത്തിൽനിന്ന് ഭാര്യയെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ട അബ്രാഹത്തിന്റെ ദാസനെ അനുഗമിച്ച് ആശീർവദിച്ച കർത്താവേ, വിവാഹവാഗ്ദാനത്തിനായി യാത്രതിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസനെ (ദാസിയെ) കൃപാപൂർവം കടാക്ഷിക്കണമേ. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ നിലനില്പിനും പരസ്പരസഹായത്തിനുമായി പുരുഷനേയും സ്ത്രീയേയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ദൈവമേ, തിരുമുമ്പിൽ ഈ നിമിഷം കാരുണ്യം യാചിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ദാസനെ (ദാസിയെ) ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നു നടത്തുവാൻ പോകുന്ന വിവാഹവാഗ്ദാനത്തിനനുസൃതം വിശ്വസ്തതാപൂർവം ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു കൃപ നല്കണമേ. നിത്യനായ സർവേശ്വരാ എന്നേക്കും.

സമൂഹം: ആമ്മേൻ

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, “കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർഥന കേൾക്കണമേ” എന്നു യാചിക്കാം.

സമൂഹം: കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർഥന കേൾക്കണമേ.

 

Share This

The Knanaya Global Foundation NFP, a non-profit organization registered in IL, USA that also undertakes many other projects on worldwide Knanaya Community hosts Knanayology.